సుమతీ శతకము-32

సుమతీ శతకము.

క. కసుగాయ గఱచి చూచిన
మసలక తన యొగరు గాక | మధురంబగునా?
పసగలుగు యువతు లుండగ
బసిబాలల బొందువాడు | పశువుర సుమతీ!

తాత్పర్యము : సుమతీ! పండిన పండు తినక పచ్చికాయను కొరికినచో వెంటెనే ఒగురు పుట్టును. కాని మధురముగా ఉండదు. అట్లే యవ్వనవతులైన స్త్రీలుండగా పసి బాలలతో సంభోగించుట వికటమనిపించును. అందుచే కామ వాంఛ తీరదు. అట్టివాడు పశువుతో సమానము.  

Sumati Shatakamu – 32

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s