వేమన శతకం – 31

వేమన శతకం

ఆ. కోపమునను ఘనత| కొంచెమైపోవును
గోపమునను మిగుల| గోడు గలుగు
గోప మడచెనేని| గోర్కెలు నీడేరు
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ!

తాత్పర్యము: ఓ వేమా! మనుష్యుని యొక్క గొప్పతనము కోపముచేత తగ్గిపోవును. దానిచే బాధలు కల్గును. కోపమును తొలగించుకొన్నచో అన్ని కోర్కెలు తీరును. కాబట్టి మనుష్యుడు కోపమును తగ్గించుకొనవలెను.

Vemana Shatakam -31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s