సుమతీ శతకము-30

సుమతీ శతకము.

క. కరణముల ననుసరింపక
విరసంబున దిన్నతిండి| వికటించు జుమీ
యిరుసున గందెన బెట్టక
పరమేశ్వరుడు బండియైన| బాఱదు సుమతీ!

తాత్పర్యము : సుమతీ! బండి  ఇరుసునకు కందెన (ఆముదము వగైరా) పెట్టకున్నచో  పరమేశ్వరుని బండి అయినను పరిగెత్తదు. అట్లే కరణముతో పనియున్నచో ఆ కరణమును అనుసరించి అతడికి హితముగా ఉండవలెను. అతడితో విరోధము పెట్టుకొనిన యెడల తిన్న తిండి కూడా శరీరమునకు సరిపడక వికటించును. 

Sumati Shatakamu – 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s