సుమతీ శతకము-29

సుమతీ శతకము.

క. కరణము గరణము నమ్మిన
మరణాంతకమౌను గాని | మనలేడు సుమీ
కరణము తన సరి కరణము
మరి నమ్మక మర్మమీక | మనవలె సుమతీ!

తాత్పర్యము : సుమతీ! ఒక కరణము, మఱియొక కరణమును నమ్మిన యెడల ప్రాణాపాయమైన ఆపదలు కల్గును. బ్రతుకుట కష్టతరము అగును. అందుచే కరణము తన సాటి కరణాన్ని నమ్మకుండా అతడికి మర్మమును చెప్పక, ఉండుట మంచిదని భావము. కరణము అంటే గ్రామ లెక్కలు వ్రాయువాడని అర్థము.

Sumati Shatakamu – 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s