సుమతీ శతకము-27

సుమతీ శతకము.

క. కప్పకు నొరగాలైనను
సప్పమునకు రోగగమైన| సతి తులువైనన్
ముప్పున దరిద్రుడైనను
దప్పదు మఱి దుఃఖమగుట| తథ్యము సుమతీ! ||
27||

తాత్పర్యము : సుమతీ! కప్పకు కాలు విరిగిననూ, పామునకు రోగము వచ్చిననూ, భార్య దుష్టురాలైననూ, ముసలితనములో దారిద్ర్యము వచ్చిననూ మిక్కిలి దుఃఖప్రదముగా యుండును. ఇది తథ్యము.

Sumati Shatakamu – 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s