నారాయణీస్తుతి(26-30)

నారాయణీస్తుతి (26-30)

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ ।
సా ఘణ్టా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ ॥ 26॥

దేవీ ! ఏ ఘంట తన నాదముతో జగత్తునంతను నింపి రాక్షసుల తేజస్సును హరింపజేయునో, అట్టి ఘంట తల్లిదండ్రులు తమ కన్నబిడ్డలను కాపాడునట్లు మమ్ము పాపములనుండి రక్షించుగాక!

అసురాసృగ్వసాపఙ్కచర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః ।
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చణ్డికే త్వాం నతా వయమ్ ॥ 27॥

రాక్షసుల రక్తముయొక్క క్రొవ్వుయొక్క పంకముచేత పూయబడి నీ చేతివలన మిక్కిలి ప్రకాశవంతమై వెలుగుచున్న నీ ఖడ్గము శిష్టప్రాణుల రక్షణకొరకు క్షేమమును కలుగజేయుగాక! దేవి! నీకు నమస్కరించుచున్నాను.

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ ।
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి ॥ 28॥

ఓయమ్మా! నీవు ఆరాధనాదులచే తృప్తిపొందినచో, సకలములైన రోగములను, ఉపద్రవములను, పోకార్పగలవు. అట్లే క్రోధము వహించినచో అశేషములైన కోరికలను (సాధకుని) కామములను నశింపజేయగలవు. నిన్ను శరణుపొందిన వారికి ఆపదలే కలగవు. నిన్ను ఆశ్రయించినవారు నిజమైన ఆశ్రయమును పొందినవారగుదురు. లేక ఇతరులకు ఆశ్రయభూతులగుదురు.

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్ ।
రూపైరనేకైర్బహుధాత్మమూర్తిం
కృత్వామ్బికే తత్ప్రకరోతి కాన్యా ॥ 29॥

ఓ భగవతీ! ఓ అంబికామాతా! నీ సర్వరూపమును పెక్కువిధములగా అనేకరూపములలోనికి మార్చుచు ధర్మద్వేషులైన మహారాక్షసులతో యుద్ధము చేసి వారిని సంహరించితివి. ఇట్టి కార్యమును వేరే ఏ స్త్రీ యైనను చేయగలదా? ఎవ్వరునూ చేయలేరని భావము.

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే-
ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా ।
మమత్వగర్తేఽతిమహాన్ధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్ ॥ 30॥

తర్కవైశేకాది విద్యలయందును లేక షోడశ్యాది మహామంత్రములయందును, శిక్షాదిషడంగములయ్ందును, న్యాయాది షడ్దర్శనములయ్ందును, ఈశాద్యుపనిషత్తులయందును, ఋగాది వేదవాక్యముల యందును ఓ యమ్మా! నీకంటె అన్యులెవరు వర్ణింపబడియున్నారు? మిక్కిలి భయంకరమగు అహంకార మమకారములతోకూడిన గొప్ప చీకటితో నిండిన గోతితో ఈ విశ్వమంతయును నిలుపుదుల లేకుండ తిరుగుచున్నది.

సశేషం…

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

previous (21-25)-> https://shankaravani.org/2020/03/14/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf21-25/

next(31-35)-> https://shankaravani.org/2020/07/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf31-35/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s