పంచాంగం 01-07-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ఏకాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:49 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల ఏకాదశి సాయంత్రము 05:30నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 02:33యోగముసిద్ధపగలు 11:16కరణంవణిజఉదయం 06:40భద్రసాయంత్రము 05:30బవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:24అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 06:18నుండి07:48దుర్ముహూర్తంపగలు 11:53నుండి12:46వర్జ్యంపగలు 09:18నుండి10:48ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం శయనైకాదశీ,(తొలి ఏకాదశీ),…

పంచాంగం 30-06-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం,మంగళవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల దశమి రాత్రి 07:49నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:03యోగముశివపగలు 02:14కరణంతైతులపగలు 09:01గరజిరాత్రి 07:49అమృత ఘడియలురాత్రి 07:50నుండి09:19దుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:17రాత్రి 11:14నుండి11:58వర్జ్యంపగలు 10:52నుండి12:21ఈ రోజు పంచాంగం లక్ష్మీ వ్రతారంభః, శాకవ్రతారంభః, చాక్షుషమన్వాదిః,…

పంచాంగం 29-06-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల నవమి రాత్రి 10:12నక్షత్రంహస్తఉదయం 07:13చిత్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:38యోగముపరిఘసాయంత్రము 05:13కరణంబాలవపగలు 11:23కౌలవరాత్రి 10:12అమృత ఘడియలురాత్రి 11:39నుండి01:09దుర్ముహూర్తంపగలు 12:45నుండి01:37పగలు 03:21నుండి04:14వర్జ్యంపగలు 02:41నుండి04:11ఈ రోజు పంచాంగం ఐన్ద్రీపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 28-06-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల ఆష్టమి రాత్రి 12:34నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిపగలు 08:45యోగమువరీయాన్రాత్రి 08:11కరణంభద్రపగలు 01:43బవరాత్రి 12:34అమృత ఘడియలురాత్రి 01:36నుండి03:06దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:06నుండి05:58వర్జ్యంసాయంత్రం 04:36నుండి06:06ఈ రోజు పంచాంగం మహిషాసురమర్దినీ పూజా, శివ పవిత్రారోపణం, (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 27-06-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల సప్తమి రాత్రి 02:52నక్షత్రంపూర్వఫల్గునిపగలు 10:09యోగమువ్యతీపాతరాత్రి 11:05కరణంగరజిపగలు 03:58వణిజరాత్రి 02:52అమృత ఘడియలురాత్రి 01:58నుండి03:28దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:48నుండి07:32వర్జ్యంసాయంత్రం 04:56నుండి06:26ఈ రోజు పంచాంగం వివస్వత్సప్తమీ, త్రిపుష్కర (పగలు 10:09 నుండి…

పంచాంగం 26-06-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం తదుపరి షష్ఠ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల పంచమీ ఉదయము 07:02శుక్ల షష్ఠీరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:03నక్షత్రంమఘపగలు 11:23యోగముసిద్ధిరాత్రి 01:52కరణంబాలవఉదయము 07:02కౌలవసాయంత్రము 06:02తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:03అమృత ఘడియలుపగలు 09:50నుండి10:37రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:05నుండి05:36దుర్ముహూర్తంపగలు 08:24నుండి09:16పగలు…

పంచాంగం 25-06-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:50తిథి శుక్ల చతుర్థీ పగలు 08:46నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 12:24యోగముహర్షణఉదయము 06:56వజ్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:30కరణంభద్రపగలు 08:46బవరాత్రి 07:54అమృత ఘడియలుపగలు 10:51నుండి12:24దుర్ముహూర్తంపగలు 10:08నుండి11:00పగలు 03:21నుండి04:13వర్జ్యంరాత్రి 11:53నుండి10:56ఈ రోజు పంచాంగం స్కన్దపంచమీ , (శ్రాద్ధతిథిః-…

నారాయణీస్తుతి(26-30)

నారాయణీస్తుతి (26-30) హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ ।సా ఘణ్టా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ ॥ 26॥ దేవీ ! ఏ ఘంట తన నాదముతో జగత్తునంతను నింపి రాక్షసుల తేజస్సును హరింపజేయునో, అట్టి ఘంట…

పంచాంగం 24-06-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల తృతీయ పగలు 10:12నక్షత్రంపుష్యామిపగలు 01:07యోగమువ్యాఘాతపగలు 09:06కరణంగరజిపగలు 10:12వణిజరాత్రి 09:29అమృత ఘడియలుఉదయం 06:49నుండి08:23దుర్ముహూర్తంపగలు 11:52నుండి12:44వర్జ్యంరాత్రి 01:32నుండి03:05ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః- చతుర్థీ) గమనిక :…

పంచాంగం 23-06-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల ద్వితీయా పగలు 11:16నక్షత్రంపునర్వసుపగలు 01:29యోగముధ్రువపగలు 10:58కరణంకౌలవపగలు 11:16తైతులరాత్రి 10:44అమృత ఘడియలుపగలు 11:05నుండి12:41దుర్ముహూర్తంపగలు 08:23నుండి09:16రాత్రి 11:12నుండి11:56వర్జ్యంరాత్రి 09:22నుండి10:56ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీరామరథోత్సవం, త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయాది ప 11:16…

పంచాంగం 22-06-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,ఆషాఢమసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి శుక్ల ప్రతిపత్ పగలు 11:56నక్షత్రంఆర్ద్రపగలు 01:27యోగమువృద్ధిపగలు 12:30కరణంబవపగలు 11:56బాలవరాత్రి 11:36అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 12:44నుండి01:36పగలు 03:20నుండి04:12వర్జ్యంరాత్రి 01:28నుండి03:04ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, చన్ద్రదర్శనం (ఉత్తర శృంగోన్నతిః), (శ్రాద్ధతిథిః-…

పంచాంగం 21-06-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, అమాస్యాయాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి కృష్ణ అమావాస్యపగలు 12:07నక్షత్రంమృగశిరపగలు 12:57యోగముగండపగలు 01:40కరణంనాగవంపగలు 12:07కింస్తుఘ్నంరాత్రి 12:02అమృత ఘడియలురాత్రి 03:15నుండి04:53దుర్ముహూర్తంసాయంత్రం 05:05నుండి05:57వర్జ్యంరాత్రి 09:32నుండి11:10ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగద్వయం (స్నాన దానాదులు అక్షయ ఫలప్రదములు. కాని…

పంచాంగం 20-06-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:49తిథి కృష్ణ చతుర్దశిపగలు 11:49నక్షత్రంరోహిణిపగలు 11:58యోగముశూలపగలు 02:26కరణంశకునిపగలు 11:49చతుష్పాత్రాత్రి 11:58అమృత ఘడియలుపగలు 08:34నుండి10:16రాత్రి 03:48నుండి05:27దుర్ముహూర్తంఉదయం 05:46నుండి07:30వర్జ్యంసాయంత్రం 05:48నుండి07:28ఈ రోజు పంచాంగం కర్కాటకాయానం రాత్రి 03:14,ఈ పగలు మొత్తము…

పంచాంగం 19-06-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి కృష్ణ త్రయోదశిపగలు 10:58నక్షత్రంకృత్తికపగలు 10:28యోగముధృతిపగలు 02:48కరణంవణిజపగలు 10:58భద్రరాత్రి 11:23అమృత ఘడియలుఉదయం 07:52నుండి09:36దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:15పగలు 12:43నుండి01:35వర్జ్యంరాత్రి 03:28నుండి05:10ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, మాసశివరాత్రిః, (శ్రాద్ధతిథిః - చతుర్దశీ)గమనిక…

పంచాంగం 18-06-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి కృష్ణ ద్వాదశిపగలు 09:37నక్షత్రంభరణిపగలు 08:28యోగముసుకర్మపగలు 02:45కరణంతైతులపగలు 09:37గరజిరాత్రి 10:18అమృత ఘడియలులేవుదుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి10:59పగలు 03:19నుండి04:12వర్జ్యంరాత్రి 09:28నుండి11:12ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోష పూజా , (శ్రాద్ధతిథిః -…

పంచాంగం 17-06-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి కృష్ణ ఏకాదశిఉదయము 07:49నక్షత్రంఅశ్వినిఉదయము 06:02యోగముఅతిగండపగలు 02:21కరణంబాలవఉదయము 07:49కౌలవరాత్రి 08:43అమృత ఘడియలురాత్రి 03:11నుండి04:57దుర్ముహూర్తంపగలు 11:50నుండి12:43వర్జ్యంసాయంత్రము 04:37నుండి06:22ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం యోగిన్యేకాదశీ , (శ్రాద్ధతిథిః - ద్వాదశీ)గమనిక…

పంచాంగం 16-06-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:48తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపూర్తినక్షత్రంఅశ్వినిపూర్తియోగముశొభనపగలు 01:39కరణంబవపగలు 06:44అమృత ఘడియలురాత్రి 10:01నుండి11:48దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:14రాత్రి 11:11నుండి11:55వర్జ్యంరాత్రి 01:35నుండి03:22ఈ రోజు పంచాంగం మంజులలైకాదశీ, విష్ణుభక్త, బాల వితన్తు, యత్యాదీనా ముపవాస ద్వయం, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 15-06-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 03:16యోగముసౌభాగ్యపగలు 12:46కరణంవణిజపగలు 04:29భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:40అమృత ఘడియలురాత్రి 12:35నుండి02:22దుర్ముహూర్తంపగలు 12:42నుండి01:34పగలు 03:18నుండి04:11వర్జ్యంపగలు 01:48నుండి03:36ఈ రోజు పంచాంగం అద్యాపి మిథునసంక్రమణ ప్రయుక్త…

పంచాంగం 14-06-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:47తిథి కృష్ణ నవమిరాత్రి 03:19నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రరాత్రి 12:21యోగముఆయుష్మాన్పగలు 11:51కరణంతైతులపగలు 02:09గరజిరాత్రి 03:19అమృత ఘడియలురాత్రి 06:58నుండి08:46దుర్ముహూర్తంసాయంత్రము 05:03నుండి05:55వర్జ్యంపగలు 08:13నుండి10:01ఈ రోజు పంచాంగం మిథునసంక్రమణం రాత్రి 11:55 (సంక్రమణ ప్రయుక్త షడశీతి…