లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం

|| శ్రీ శంకరాచార్య కృతం లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం  ||

త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నరహరిపూజాం కురు సతతం
ప్రతిబిమ్బాలఙ్కృతిధృతికుశలో బిమ్బాలఙ్కృతిమాతనుతే ।
చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 1॥

ఓ హృదయమా! నీ ప్రభువైన జీవాత్మకు ప్రియము కోరినచో ఎల్లప్పుడు నరసింహుని పూజింపుము. ప్రతిబింబము(జీవాత్మ)ను అలంకరించదలచినవాడు, బింబము(పరమాత్మ) ను అలంకరించును.
మనస్సనే ఓ తుమ్మెదా! నిస్సారమైన సంసారమనే మరుభూమిలో వృథాగా తిరుగుచున్నావు. లక్శ్మీనరసింహుని పాదపద్మమకరందమును ఆస్వాదించుము.

శుక్త్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కతకాద్యర్థసమర్థా చే
ద్దుఃఖమయీ తే సంసృతిరేషా నిర్వృతిదానే నిపుణా స్యాత్ ।
చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 2॥

వెండివలే తళతళలాడు ముత్యపుచిప్ప ఆభరణములు చేయుటకు పనికిరానట్లే దుఃఖమయమైన సంసారము ఆనందమునివ్వదు.
మనస్సనే ఓ తుమ్మెదా! నిస్సారమైన సంసారమనే మరుభూమిలో వృథాగా తిరుగుచున్నావు. లక్ష్మీనరసింహుని పాదపద్మమకరందమును ఆస్వాదించుము.

ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనలినత్వభ్రమమకరోః
గన్ధరసావిహ కిము విద్యేతే విఫలం భ్రామ్యసి భృశవిరసేస్మిన్ ।
చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 3॥

ఆకారము సమానముగా ఉన్నందున బూరుగు పువ్వును చూచి మెట్టతామరపువ్వని భ్రమపడితివి. పరిమళము, మకరందము లేని నిస్సారమైన బూరుగుపువ్వుపై వృథాగా తిరుగుచున్నావు.
మనస్సనే ఓ తుమ్మెదా! నిస్సారమైన  సంసారమనే  మరుభూమిలో వృథాగా తిరుగుచున్నావు.లక్ష్మీనరసింహుని పాదపద్మమకరందమును ఆస్వాదించుము.

స్రక్చన్దనవనితాదీన్విషయాన్సుఖదాన్మత్వా తత్ర విహరసే
గన్ధఫలీసదృశా నను తేమీ భోగానన్తరదుఃఖకృతః స్యుః ।
చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 4॥

పూలదండలు – చందనం – స్త్రీలు మొదలైనవి సుఖమునిచ్చుననే భ్రమతో తిరుగుచున్నావు. సంపంగి పూలు తుమ్మెదలకు హాని చేయునట్లుగా ఇవన్నీ అనుభవించిన పిదప దుఃఖమును కలిగించును.
మనస్సనే ఓ తుమ్మెదా! నిస్సారమైన  సంసారమనే  మరుభూమిలో వృథాగా తిరుగుచున్నావు.లక్ష్మీనరసింహుని పాదపద్మమకరందమును ఆస్వాదించుము.

తవ హితమేకం వచనం వక్ష్యే శృణు సుఖకామో యది సతతం
స్వప్నే దృష్టం సకలం హి మృషా జాగ్రతి చ స్మర తద్వదితి।
చేతోభృఙ్గ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరన్దమ్ ॥ 5॥

ఎల్లప్పుడూ సుఖమును కోరుచున్నచో నీకు హితమైన మాటను చెప్పెదను  వినుము. కలలో కనబడినదంతా అసత్యమైనట్లే  మెలకువలో కనబడునది కూడా అసత్యమేయని తెలుసుకో.
మనస్సనే ఓ తుమ్మెదా! నిస్సారమైన  సంసారమనే  మరుభూమిలో వృథాగా తిరుగుచున్నావు.లక్ష్మీనరసింహుని పాదపద్మమకరందమును ఆస్వాదించుము.

|| ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య కృతం లక్ష్మీనృసింహ పఞ్చరత్న స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Lakshminrusimha pancharatna stotram