పంచాంగం 01-06-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, దశమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:43తిథి శుక్ల దశమిపగలు 02:55నక్షత్రంహస్తరాత్రి 01:01యోగముసిద్ధిపగలు 01:14కరణంగరజిపగలు 02:55 వణిజరాత్రి 01:29అమృత ఘడియలురాత్రి 07:30నుండి08:59దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి01:31పగలు 03:15నుండి04:07వర్జ్యంపగలు 10:42నుండి12:10ఈ రోజు పంచాంగం దశాశ్వమేధ ఘట్టే దశదిన స్నా…

పంచాంగం 31-05-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, నవమ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:42తిథి శుక్ల నవమిసాయంత్రము 05:33నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రి 02:59యోగమువజ్రపగలు 04:26కరణంబాలవఉదయం 06:43 కౌలవసాయంత్రం 05:33తైతులరాత్రి తెల్లవారజాము 04:14అమృత ఘడియలురాత్రి 08:18నుండి09:47దుర్ముహూర్తంపగలు 04:58నుండి05:50వర్జ్యంపగలు 11:23నుండి12:52ఈ రోజు పంచాంగం బ్రహ్మాణీ దేవీ పూజా…

పంచాంగం 30-05-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:42తిథి శుక్ల అష్టమి రాత్రి 07:54నక్షత్రంమఘఉదయం 06:01పూర్వఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:41యోగముహర్షణరాత్రి 07:23 కరణం భద్రపగలు 08:53బవరాత్రి 07:54అమృత ఘడియలురాత్రి 10:39నుండి12:09దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:44నుండి07:28వర్జ్యంపగలు 01:35నుండి03:05ఈ రోజు పంచాంగం శుక్లాదేవీపూజ ,(శ్రాద్ధతిథిః …

పంచాంగం 29-05-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:44 సూర్యాస్తమయం 06:42తిథి శుక్ల సప్తమి రాత్రి 09:51నక్షత్రంఅశ్రేషఉదయం 06:56యోగమువ్యాఘాతరాత్రి 10:02 కరణం గరజిపగలు 10:38వణిజరాత్రి 09:51అమృత ఘడియలుఉదయము 06:56వరకురాత్రి 03:43నుండి05:15దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:11పగలు 12:39నుండి01:31వర్జ్యంసాయంత్రము 06:29నుండి08:01ఈ రోజు పంచాంగం శుక్రమౌఢ్యారంభః, ప్రదోషః…

పంచాంగం 28-05-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:41తిథి శుక్ల షష్ఠి రాత్రి 11:24నక్షత్రంపుష్యమిఉదయం 07:25యోగముధ్రువరాత్రి 12:20 కరణం కౌలవపగలు 11:56తైతులరాత్రి 11:24అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:22నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:14నుండి04:06వర్జ్యంరాత్రి 07:58నుండి09:32ఈ రోజు పంచాంగం గురుపుష్యయోగః…

పంచాంగం 27-05-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:41తిథి శుక్ల పంచమి రాత్రి 12:29నక్షత్రంపునర్వసుఉదయం 07:26యోగమువృద్ధిరాత్రి 02:17 కరణం బవపగలు 12:48బాలవరాత్రి 12:29అమృత ఘడియలుఉదయం 06:37వరకురాత్రి 01:01నుండి02:37దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:39వర్జ్యంపగలు 03:25నుండి05:01ఈ రోజు పంచాంగం ఉపాంగ లలితా…

పంచాంగం 26-05-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:41తిథి శుక్ల చతుర్థి రాత్రి 01:06నక్షత్రంఆర్ద్రఉదయం 07:00యోగముగండరాత్రి 03:51 కరణం వణిజపగలు 01:11భద్రరాత్రి 01:06అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:59నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12రాత్రి 11:07నుండి11:51వర్జ్యంరాత్రి 07:13నుండి08:51ఈ రోజు పంచాంగం మహాచతుర్థీ…

పంచాంగం 25-05-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, తృతీయాయాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:40తిథి శుక్ల తృతీయా రాత్రి 01:16నక్షత్రంమృగశిరఉదయం 06:08యోగముధృతిఉదయం 05:53శూలరాత్రి తెల్లవారుజాము05:03 కరణం తైతులపగలు 01:07గరజిరాత్రి 01:16అమృత ఘడియలురాత్రి 08:39నుండి10:18దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:30పగలు 03:13నుండి04:05వర్జ్యంపగలు 02:50నుండి04:30ఈ రోజు పంచాంగం రంభావ్రతం…

పంచాంగం 24-05-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం, ఆదివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:40తిథి శుక్ల ద్వితీయా రాత్రి 12:58నక్షత్రంమృగశిరపూర్తియోగముసుకర్మఉదయము 06:23 కరణం బాలవపగలు 12:36కౌలవరాత్రి 12:58అమృత ఘడియలురాత్రి 08:52నుండి10:33దుర్ముహూర్తంపగలు 04:57నుండి05:48వర్జ్యంరాత్రి 10:44నుండి12:26ఈ రోజు పంచాంగం ద్విపుష్కరయోగః (సూర్యోదయము నుండి రాత్రి…

పంచాంగం 23-05-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, గ్రీష్మ ఋతౌ,జ్యేష్ఠమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ, శనివాసరే సూర్యోదయం 05:45 సూర్యాస్తమయం 06:40తిథి శుక్ల ప్రతిపత్రాత్రి 12:15నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి తెల్లవారుజాము04:50యోగముఅతిగండఉదయము 06:33 కరణం కింస్తుఘ్నంపగలు 11:40బవరాత్రి 12:15అమృత ఘడియలురాత్రి 01:25నుండి03:07దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:45నుండి07:28వర్జ్యంరాత్రి 08:16నుండి09:59ఈ రోజు పంచాంగం యాగః, దశాశ్వమేధ ఘట్టే దశదిన…

పంచాంగం 22-05-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి కృష్ణ అమావాస్యరాత్రి 11:06నక్షత్రంకృత్తికరాత్రి 03:07యోగముశోభనఉదయము 06:24 కరణం చతుష్పాత్పగలు 10:20నాగవంరాత్రి 11:06అమృత ఘడియలురాత్రి 12:31నుండి02:15దుర్ముహూర్తంపగలు 08:21నుండి09:12పగలు 12:38నుండి01:30వర్జ్యంపగలు 02:04నుండి03:49ఈ రోజు పంచాంగం పద్మకయోగః (రవిచన్ద్రావేక నక్షత్ర…

పంచాంగం 21-05-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి కృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి 09:34నక్షత్రంభరణిరాత్రి 01:01యోగముసౌభాగ్యఉదయము05:59 కరణం భద్రపగలు 08:37శకునిరాత్రి 09:34అమృత ఘడియలురాత్రి 07:44నుండి09:30దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:13నుండి04:04వర్జ్యంపగలు 09:09నుండి10:55ఈ రోజు పంచాంగం అగస్త్యాస్తమయః, (శ్రాద్ధతిథిః  - చతుర్దశీ)  గమనిక…

పంచాంగం 20-05-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:39తిథి కృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 07:40నక్షత్రంఅశ్వినిరాత్రి 10:35యోగముసౌభాగ్యపూర్తి కరణం గరజిఉదయము 06:35వణిజరాత్రి 07:40అమృత ఘడియలుపగలు 02:34నుండి04:21దుర్ముహూర్తంపగలు 11:47నుండి12:38వర్జ్యంసాయంత్రము 06:07నుండి07:54ఈ రోజు పంచాంగం మిథునాయనం రా 07:18, అయన ప్రయుక్త షడశీతి…

పంచాంగం 19-05-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:38తిథి కృష్ణ ద్వాదశిసాయంత్రము 05:30నక్షత్రంరేవతిరాత్రి 07:51యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:19 కరణం తైతులసాయంత్రము 05:30అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:10నుండి06:57దుర్ముహూర్తంపగలు 08:20నుండి09:12రాత్రి 11:05నుండి11:50వర్జ్యంఉదయము 06:24నుండి08:12ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, ప్రదోషపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః  -…

పంచాంగం 18-05-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:46 సూర్యాస్తమయం 06:38తిథి కృష్ణ ఏకాదశిపగలు 03:08నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 04:56యోగముప్రీతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:28 కరణం బాలవపగలు 03:08కౌలవ రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:19అమృత ఘడియలుపగలు 11:33నుండి01:21దుర్ముహూర్తంపగలు 12:38నుండి01:29పగలు 03:12నుండి04:04వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషామపరైకాదశీ,…

పంచాంగం 17-05-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, ఆదివాసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి కృష్ణ దశమిపగలు 12:42నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపగలు 01:58యోగమువిష్కంభరాత్రి 03:31 కరణం భద్రపగలు 12:42బవ రాత్రి 01:55అమృత ఘడియలుఉదయం 06:48వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 04:54నుండి05:46వర్జ్యంరాత్రి 12:45నుండి02:33ఈ రోజు పంచాంగం శ్రీ హనుమజ్జయంతి, (శ్రాద్ధతిథిః …

పంచాంగం 16-05-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం,శనివసరే సూర్యోదయం 05:47 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి కృష్ణ నవమిపగలు 10:24నక్షత్రంశతభిషంపగలు 11:05యోగమువైధృతిరాత్రి 02:35 కరణం గరజిపగలు 10:24వణిజ రాత్రి 11:33అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 05:00నుండిదుర్ముహూర్తంఉదయము 05:47నుండి07:30వర్జ్యంసాయంత్రము 06:15నుండి08:03ఈ రోజు పంచాంగం చండికాపూజా, (శ్రాద్ధతిథిః  -…

పంచాంగం 15-05-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:37తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 08:23నక్షత్రంధనిష్ఠపగలు 08:30యోగముఐంద్రరాత్రి 01:48 కరణం కౌలవపగలు 08:23తైతుల రాత్రి 09:23అమృత ఘడియలురాత్రి 03:07నుండి04:53దుర్ముహూర్తంపగలు 08:22నుండి09:13పగలు 12:38నుండి01:29వర్జ్యంసాయంత్రము 04:28నుండి06:15ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, (శ్రాద్ధతిథిః  -…

పంచాంగం 14-05-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి కృష్ణ సప్తమిఉదయం 06:51నక్షత్రంశ్రవణంఉదయం 06:22యోగముబ్రహ్మరాత్రి 01:18 కరణం బవఉదయం 06:51బాలవ రాత్రి 07:37అమృత ఘడియలురాత్రి 09:10నుండి10:55దుర్ముహూర్తంపగలు 10:04నుండి10:55పగలు 03:11నుండి04:02వర్జ్యంపగలు 10:43నుండి12:28ఈ రోజు పంచాంగం అనధ్యాయః, వృషభ…

పంచాంగం 13-05-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:48 సూర్యాస్తమయం 06:36తిథి కృష్ణ షష్ఠిఉదయం 05:59నక్షత్రంశ్రవణంపూర్తియోగముశుక్లరాత్రి 01:13 కరణం వణిజఉదయం 05:59భద్ర సాయంత్రం 06:25అమృత ఘడియలురాత్రి 07:20నుండి09:02దుర్ముహూర్తంపగలు 11:46నుండి12:38వర్జ్యంపగలు 09:08నుండి10:50ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః, (శ్రాద్ధతిథిః  - సప్తమీ) …