రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు

(శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులవారి తత్త్వదీపికా వ్యాఖ్యనుండి)

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : 7

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : చెడు వర్జించడం

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : వినయము, మాటాడుట

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : స్వధర్మాచరణ

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : వృధా కార్యకలాపాలు వదలిపెట్టడం

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : ప్రవర్తన

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : కృతజ్ఞత

రామునినుండి మనం నేర్చుకోవలసిన గుణాలు : సజ్జన సాంగత్యము

Learn from Sri Rama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s