హనూమత్కృత సీతారామ స్తోత్రం

॥ సీతారామస్తోత్రమ్ ॥

అయోధ్యాపుర నేతారం మిథిలాపుర నాయికామ్ ।

రాఘవాణామలఙ్కారం వైదేహానామలఙ్క్రియామ్ ॥ 1॥

రఘూణాం కులదీపం చ నిమీనాం కులదీపికామ్ ।

సూర్యవంశ సముద్భూతం సోమవంశ సముద్భవామ్ ॥ 2 ॥

పుత్రం దశరథస్యాద్యం పుత్రీం జనకభూపతేః ।

వశిష్ఠానుమతాచారం శతానన్దమతానుగామ్ ॥ 3 ॥

కౌసల్యాగర్భ సమ్భూతం వేదిగర్భోదితాం స్వయమ్ ।

పుణ్డరీక విశాలాక్షం స్ఫురదిన్దీవరేక్షణామ్ ॥ 4 ॥

చన్ద్రకాన్తాననామ్భోజం చన్ద్రబిమ్బోపమాననామ్ ।

మత్త మాతఙ్గ గమనం మత్త హంస వధూ గతామ్ ॥ 5 ॥

చన్దనార్ద్ర భుజామధ్యం కుఙ్కుమార్ద్ర కుచస్థలీమ్ ।

చాపాలఙ్కృత హస్తాబ్జం పద్మాలఙ్కృత పాణికామ్ ॥ 6 ॥

శరణాగత గోప్తారం ప్రణిపాద ప్రసాదికామ్ ।

కాలమేఘనిభం రామం కార్తస్వర సమ ప్రభామ్ ॥ 7 ॥

దివ్య సింహాసనాసీనం దివ్య స్రగ్వస్త్ర భూషణామ్ ।

అనుక్షణం కటాక్షాభ్యాం అన్యోన్యేక్షణ కాఙ్క్షిణౌ ॥ 8 ॥

అన్యోన్య సదృశాకారౌ త్రైలోక్యగృహదమ్పతీ।

ఇమౌ యువాం ప్రణమ్యాహం భజామ్యద్య కృతార్థతామ్ ॥ 9 ॥

అనేన స్తౌతి యః స్తుత్యం రామం సీతాం చ భక్తితః ।

తస్య తౌ తనుతాం పుణ్యాస్సమ్పదః సకలార్థదాః ॥ 10 ॥

ఏవం శ్రీరామచన్ద్రస్య జానక్యాశ్చ విశేషతః ।

కృతం హనూమతా పుణ్యం స్తోత్రం సద్యో విముక్తిదమ్ ।

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ ॥ 11 ॥

॥ ఇతి హనూమత్కృత సీతారామ స్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Hanumatkruta Sita Rama stotram

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s