శ్రీరామ కీర్తనలు

త్యాగరాజ కృతులు

ఉయ్యాలలూగవయ్య శ్రీరామ

వందనము రఘునందనా

సామజవరగమన

బంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య

సీతమ్మ మాయమ్మ

మఱుగేలరా ఓ రాఘవ

సీతాకల్యాణ వైభోగమే

రామదాస కీర్తనలు

ఏతీరుగ నను దయజూచెదవో

తక్కువేమి మనకు

ననుబ్రోవమని చెప్పవే

పాహి రామప్రభో

చరణములే నమ్మితి

ఇక్ష్వాకు కులతిలక

SriRama Keertanas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s