త్యాగరాజకృతి: సామజవరగమన

హిందోళము – ఆది

పల్లవి:

సామజవరగమన సాధుహృ-

త్సారసాబ్జపాల కాలాతీత విఖ్యాత ॥సా॥

అను పల్లవి:

సామనిగమజ సుధామయ గాన విచక్షణ

గుణశీల దయాలవాల మాం పాలయ ॥సా॥

చరణము:

వేదశిరోమాతృజ సప్తస్వర

నాదాచలదీప స్వీకృత

యాదవకుల మురళీవాదన వి

నోద మోహనకర త్యాగరాజ వందనీయ ॥సా॥

Tyagaraja Kriti: Samajavaragamana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s