త్యాగరాజకృతి : మఱుగేలరా ఓ రాఘవ

జయంతశ్రీ – దేశాది

పల్లవి:

మఱుగేలరా ఓ రాఘవ ॥మ॥

అను పల్లవి:

మఱుగేల చరాచర రూప! పరా

త్పర! సూర్య సుధాకరలోచన! ॥మ॥

చరణము:

అన్ని నీవనుచు అంతరంగమున

తిన్నగా వెతకి తెలిసికొంటినయ్య

నిన్నెగాని మది నెన్నఁ జాల నొరుల

నన్నుఁ బ్రోవవయ్య త్యాగరాజనుత ॥మ॥

Tyagaraja Kriti: Marugelara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s