త్యాగరాజకృతి : బంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య

హంసనాదం – దేశాది

పల్లవి:

బంటురీతిఁ గొలు వీయవయ్య రామ ॥బం॥

అను పల్లవి:

తుంటవింటివాని మొదలైన మదా

దులఁ బట్టి నేలఁ గూలఁజేయు నిజ ॥బం॥

చరణము:

రోమాంచమనే ఘనకంచుకము

రామభక్తుడనే ముద్రబిళ్లయు

రామనామ మనే వరఖడ్గము వి

రాజిల్లనయ్య త్యాగరాజునికే ॥బం॥

Tyagaraja Kriti : Bantureeti goluviyyavayya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s