పంచాంగం 01-05-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, అష్టమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:53 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి శుక్ల అష్టమిపగలు 01:21నక్షత్రంఆశ్రేషరాత్రి 01:01యోగముగండసాయంత్రము 05:53 కరణం బవ పగలు 01:21బాలవ రాత్రి 12:26అమృత ఘడియలురాత్రి 11:28నుండి01:01దుర్ముహూర్తంపగలు 08:25నుండి 09:15పగలు 12:38నుండి01:28వర్జ్యంపగలు 02:11నుండి03:44ఈ రోజు పంచాంగం అపరాజితా…

పంచాంగం 30-04-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, సప్తమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి శుక్ల సప్తమిపగలు 02:34నక్షత్రంపుష్యమిరాత్రి 01:49యోగముశూలరాత్రి 08:03 కరణం వణిజ పగలు 02:34భద్ర రాత్రి 01:57అమృత ఘడియలురాత్రి 07:27నుండి09:03దుర్ముహూర్తంపగలు 10:07నుండి 10:57పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంపగలు 09:55నుండి11:31ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 29-04-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, షష్ఠ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:54 సూర్యాస్తమయం 06:32తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 03:07నక్షత్రంపునర్వసురాత్రి 01:58యోగముధృతిరాత్రి 09:42 కరణం తైతుల పగలు 03:07గరజి రాత్రి 02:50అమృత ఘడియలురాత్రి 11:31నుండి01:09దుర్ముహూర్తంపగలు 11:48నుండి 12:38వర్జ్యంపగలు 01:44నుండి03:22ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః ,…

పంచాంగం 28-04-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, పంచమ్యాం ,కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల పంచమిపగలు 03:03నక్షత్రంఆర్ద్రరాత్రి 01:30యోగముసుకర్మరాత్రి 10:51 కరణం బాలవ పగలు 03:03కౌలవ రాత్రి 03:05అమృత ఘడియలుపగలు 03:03నుండి04:43దుర్ముహూర్తంపగలు 08:26నుండి 09:17రాత్రి 11:04నుండి11:50వర్జ్యంపగలు 09:12నుండి10:53ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 27-04-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, చతుర్థ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల చతుర్థిపగలు 02:26నక్షత్రంమృగశిరరాత్రి 12:26యోగముఅతిగండరాత్రి 11:33 కరణం భద్ర పగలు 02:26బవ రాత్రి 02:45అమృత ఘడియలుపగలు 03:04నుండి04:46దుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి 01:29పగలు 03:10నుండి04:00వర్జ్యంఉదయం 06:33వరకుఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 26-04-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే,తృతీయాయాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 05:55 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల తృతీయపగలు 03:03నక్షత్రంరోహిణిరాత్రి 01:30యోగముశోభనరాత్రి 10:51 కరణం గరజి పగలు 03:03వణిజ రాత్రి 03:05అమృత ఘడియలురాత్రి 03:03నుండి04:43దుర్ముహూర్తంపగలు 08:26నుండి 09:17పగలు11:04నుండి11:50వర్జ్యంరాత్రి తెల్లవారుజాము 09:12నుండి10:53ఈ రోజు పంచాంగం అక్షయతృతీయ(గంగాస్నానం, జపహోమ,…

పంచాంగం 25-04-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ద్వితీయాయాం,శనివాసరే సూర్యోదయం 05:56 సూర్యాస్తమయం 06:31తిథి శుక్ల ద్వితీయపగలు 11:49నక్షత్రంకృత్తిక రాత్రి 08:55యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 11:48 కరణం కౌలవ పగలు 11:49తైతుల రాత్రి 12:35అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 06:17నుండి08:02దుర్ముహూర్తంఉదయము 05:57నుండి 07:38వర్జ్యంఉదయము 07:46నుండి09:31ఈ రోజు పంచాంగం పరశురామజయన్తీ,…

పంచాంగం 24-04-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, వైశాఖమాసే, శుక్లపక్షే, ప్రతిపత్తిథౌ,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 05:57 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి శుక్ల ప్రతిపత్పగలు 10:00నక్షత్రంభరణి రాత్రి 06:37యోగముఆయుష్మాన్రాత్రి 11:29 కరణం బవ పగలు 10:00బాలవ రాత్రి 10:55అమృత ఘడియలుపగలు 01:18నుండి03:04దుర్ముహూర్తంపగలు 08:28నుండి 09:18పగలు 12:39నుండి01:29వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం వైశాఖస్నానారంభం,…

పంచాంగం 23-04-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 05:58 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి అమావాస్యఉదయం 07:54నక్షత్రంఅశ్విని పగలు 04:02యోగముప్రీతిరాత్రి 10:57 కరణం నాగవం ఉదయం 07:54కింస్తుఘ్నం రాత్రి 08:57అమృత ఘడియలుపగలు 08:01నుండి09:48దుర్ముహూర్తంపగలు 10:09నుండి 10:59పగలు 03:09నుండి04:00వర్జ్యంపగలు 11:35నుండి01:22రాత్రి 02:40నుండి04:26ఈ రోజు…

పంచాంగం 22-04-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి అమావాస్యపూర్తినక్షత్రంరేవతిపగలు 01:16యోగమువిష్కంభరాత్రి 10:15 కరణం చతుష్పాత్ రాత్రి 06:46అమృత ఘడియలుపగలు 10:35నుండి12:22దుర్ముహూర్తంపగలు 11:49నుండి 12:40వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అన్వాధానం, దర్శశ్రాద్ధం(పితృతర్పణం), పద్మకయోగః(మహానదీషు, తీర్థేషు వా స్నానేన గోసహస్రఫలం)…

పంచాంగం 21-04-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 05:59 సూర్యాస్తమయం 06:30తిథి కృష్ణ చతుర్దశిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:37నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 10:21యోగమువైధృతిరాత్రి 09:24 కరణం భద్ర పగలు 04:24శకునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:37అమృత ఘడియలుఉదయము 06:45వరకుదుర్ముహూర్తంపగలు 08:29నుండి 09:19రాత్రి 11:06నుండి11:52వర్జ్యంరాత్రి 11:49నుండి01:36ఈ రోజు పంచాంగం…

పంచాంగం 20-04-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం,సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:00 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి కృష్ణ త్రయోదశిరాత్రి 03:11నక్షత్రంపూర్వాభాద్రఉదయము 07:22యోగముఐంద్రరాత్రి 08:29 కరణం గరజి పగలు 01:57వణిజరాత్రి 03:11అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:57నుండిదుర్ముహూర్తంపగలు 12:39నుండి 01:29పగలు 03:09నుండి03:59వర్జ్యంసాయంత్రము 06:09నుండి07:57ఈ రోజు పంచాంగం ప్రదోషః,…

పంచాంగం 19-04-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:01 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి కృష్ణ ద్వాదశిరాత్రి 12:43నక్షత్రంపూర్వాభాద్రపూర్తియోగముబ్రహ్మరాత్రి 07:33 కరణం కౌలవ పగలు 11:30తైతులరాత్రి 12:43అమృత ఘడియలురాత్రి 10:22నుండి12:10దుర్ముహూర్తంపగలు 04:49నుండి 05:39వర్జ్యంపగలు 11:35నుండి01:23ఈ రోజు పంచాంగం త్రిపుష్కరయోగః (సూర్యోదయాది రాత్రి…

పంచాంగం 18-04-2020 శనివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:01 సూర్యాస్తమయం 06:29తిథి కృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 10:18నక్షత్రంశతభిషంరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:24యోగముశుక్లరాత్రి 06:41 కరణం బవ పగలు 09:12బాలవరాత్రి 10:18అమృత ఘడియలురాత్రి 08:21నుండి10:09దుర్ముహూర్తంఉదయం 06:01నుండి 07:41వర్జ్యంపగలు 09:38నుండి11:25ఈ రోజు పంచాంగం సర్వేషాం…

పంచాంగం 17-04-2020 శుక్రవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి కృష్ణ దశమిరాత్రి 08:05నక్షత్రంధనిష్ఠరాత్రి 01:36యోగముశుభసాయంత్రము 05:59 కరణం వణిజ ఉదయము 07:10భద్రరాత్రి 08:05అమృత ఘడియలుపగలు 02:07నుండి03:53దుర్ముహూర్తంపగలు 08:31నుండి 09:21పగలు 12:40నుండి01:30వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం (శ్రాద్ధతిథిః - దశమీ) …

పంచాంగం 16-04-2020 గురువారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే,నవమీ,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి కృష్ణ నవమిసాయంత్రము 06:14నక్షత్రంశ్రవణంరాత్రి 11:07యోగముసాధ్యసాయంత్రము 05:34 కరణం గరజి సాయంత్రము 06:14అమృత ఘడియలుపగలు 11:51నుండి01:35దుర్ముహూర్తంపగలు 10:11నుండి 11:01పగలు 03:09నుండి03:59వర్జ్యంరాత్రి 03:32నుండి05:18ఈ రోజు పంచాంగం వరాహజయంతి, (శ్రాద్ధతిథిః - నవమీ) …

పంచాంగం 15-04-2020 బుధవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే,అష్టమ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:03 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి కృష్ణ అష్టమిపగలు 04:55నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 09:07యోగముసిద్ధసాయంత్రము 05:34 కరణం కౌలవ పగలు 04:55తైతులరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:35అమృత ఘడియలుపగలు 02:21నుండి04:02దుర్ముహూర్తంపగలు 11:51నుండి 12:40వర్జ్యంరాత్రి 01:27నుండి03:11ఈ రోజు పంచాంగం అనఘాష్టమీ, శీతలాష్టమీ, (శ్రాద్ధతిథిః…

పంచాంగం 14-04-2020 మంగళవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:04 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి కృష్ణ సప్తమిపగలు 04:16నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 07:45యోగముశివసాయంత్రము 06:05 కరణం బవ పగలు 04:16బాలవరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:36అమృత ఘడియలుపగలు 02:49నుండి04:28దుర్ముహూర్తంపగలు 08:33నుండి 09:22రాత్రి 11:06నుండి11:52వర్జ్యంఉదయము 06:37వరకురాత్రి తెల్లవారుజాము 04:12నుండి05:54ఈ రోజు…

పంచాంగం 13-04-2020 సోమవారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:05 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి కృష్ణ షష్ఠిపగలు 04:24నక్షత్రంమూలరాత్రి 07:07యోగముపరిఘరాత్రి 07:12 కరణం వణిజ పగలు 04:24భద్రరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:20అమృత ఘడియలుపగలు 12:46నుండి02:21దుర్ముహూర్తంపగలు 12:41నుండి 01:31పగలు 03:10నుండి03:59వర్జ్యంసాయంత్రము 05:32నుండి07:07రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:58నుండిఈ…

పంచాంగం 12-04-2020 ఆదివారము

శార్వరినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, వసంతఋతౌ, చైత్రమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం,రవివాసరే సూర్యోదయం 06:06 సూర్యాస్తమయం 06:28తిథి కృష్ణ పంచమిసాయంత్రము 05:22నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 07:45యోగమువరీయాన్రాత్రి 08:58 కరణం కౌలవ ఉదయము 06:15తైతులసాయంత్రము 05:22గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:53అమృత ఘడియలుపగలు 10:51నుండి12:23దుర్ముహూర్తంపగలు 04:49నుండి 05:38వర్జ్యంలేదుఈ రోజు పంచాంగం అద్యాపరాహ్ణే పుత్రార్థినా…