నారాయణీస్తుతి(21-25)

నారాయణీస్తుతి (21-25)

లక్ష్మి లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే ।
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 21॥

విష్ణుపత్నీ! హ్రీ స్వరూపిణీ! (లజ్జారూపిణి) మహావిద్యా స్వరూపిణీ! (శ్రద్ధా స్వరూపిణి) ఆస్తిక్యధారణరూపిణీ!, పుష్టిరూపిణి – పురుషార్థ సాధనసామర్థ్యము కలదానివి స్వధారూపిణి – పితృహవిర్ధాన మంత్రస్వరూపిణీ! ధృవరూపిణి – త్రికాలాబాధ్యమైన నిత్యత్వము కలదానవు! మహారాత్రి స్వరూపిణి – సుఖస్వరూపిణీ! మహావిద్యాస్వరూపిణీ – మాయారూపిణీ అనిత్య- అశుచి-దుఃఖ-అనాత్మ-స్వరూపిణీ ! ప్రప్పంచరూపమగు మాయాస్వరూపిణీ! ఓ నారాయణీ! నీకు నమస్కారము.

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి ।
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తుతే ॥ 22॥

ఓ మేధాస్వరూపిణీ ! వాగ్రూపిణీ! సర్వశ్రేష్ఠస్వరూపిణీ! సత్త్వరజస్తమో రూపీణీ! నియమస్వరూపిణీ ! సకలాధీశ్వరీ! నారయణీ! అనెగ్రహింపుము. నీకు నమస్కారము.

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే ।
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే ॥ 23॥

సర్వస్వరూపిణీ- సర్వము నీదైన ఆకారముకలదానివి! సర్వేశ్వరీ – సమస్తవిశ్వమునకు సమ్రాజ్ఞివి! సర్వశక్తి సంపన్నురాలవు- సకలములైన సామర్థ్యములతో కూడియున్నదానవు! ఓ దేవీ! మమ్ము సమస్త భయకారణములనుండి రక్షింపుము. ఓ దుర్గామాతా! నీకు నమస్కారము.

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్ ।
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే ॥ 24॥

హే కాత్యాయనీ! ఈ నీ ముఖము సుమపేశలమై మూడు కన్నులతో అలంకృతమై యున్నది. అది మమ్ము సకలవిధములైన భయములనుండి కాపాడుగాక! నీకు నమస్కారము.

జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్ ।
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే ॥ 25॥

భద్రకాళీ! అగ్నిజ్వాలలవలె భీకరమును, మిక్కిలి ఉగ్రమును, రాక్షసులందరును మట్టుపెట్టగలదియునైన నీ త్రిశూలము మమ్ము సమస్త భయములనుండి రక్షించుగాక! మంగళకారిణియగు కాళీ! నీకు నమస్కారము.

సశేషం…

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

previous (16-20)->https://shankaravani.org/2020/03/07/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf16-20/

next(26-30)-> https://shankaravani.org/2020/06/23/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf26-30/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s