నారాయణీస్తుతి(16-20)

నారాయణీస్తుతి (16-20)

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసున్ధరే ।

వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 16॥

భయంకరమైన సుదర్శన చక్రమును ధరించియున్నదానవు! నీ దంష్ట్రచేత పృథ్వీగోళమును ఉద్ధరించినదానివి! వరాహావతారుడగు విష్ణుదేవుని శక్తియగు వారాహీరూపమును ధరించియున్న ఓ మంగళస్వరూపిణీ! నారాయణీ! నీకు నమస్కారము.

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హన్తుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే ।

త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 17॥

భయంకరమగు నరసింహునిరూపముతో, క్రూరరాక్షసులను సంహరించుటకు ప్రయత్నశీలవైన ఓ నారసింహీ! ముల్లోకములను రక్షించుటయందే దయను కలిగినట్టి  నారాయణీ ! నీకు నమస్కారము. 

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే ।

వృత్రప్రాణహరే చైన్ద్రి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 18॥

కిరీటమును, తీక్ష్ణమైన వజ్రాయుధమును ధరించి వేయికన్నులతో ఉజ్జ్వలముగ ప్రకాశించుచు వృత్రాసురుని అసువులను హరించినట్టి ఇంద్రశక్తి స్వరూపిణీ! నారాయణీ! నీకు నమస్కారము. 

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే ।

ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 19॥

శివునిదూతగా పంపిన కౌశికీదేవి రూపముననున్నదానవు. రాక్షసులను సంహరించిన గొప్పబలమును కలదానవు. భయంకరమైన రూపము కలదానివి. తీక్ష్ణమగు కంఠధ్వని కలిగినట్టి నారాయణీ! నీకు నమస్కారము. 

దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే ।

చాముణ్డే ముణ్డమథనే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 20॥

కోఱలతో కూడిన భయంకరమగు ముఖము కలదానవు! కపాలముల మాలను ఆభరణముగ ధరించినదానవు! కాళికాదేవీ! ముండాసురుని సంహరించినట్టి నారాయణీ! నీకు నమస్కారము. 

సశేషం…

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

previous (11-15)->https://shankaravani.org/2020/02/14/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf11-15/

next(21-25)-> https://shankaravani.org/2020/03/14/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf21-25/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s