లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి)

లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి)

అనాదిమల సంసార రోగ వైద్యాయ శంభవే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ఆదిమధ్యాంత హీనాయ స్వభావానలదీప్తయే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ప్రళయార్ణవ సంస్థాయ ప్రళయోత్పత్తి హేతవే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

జ్వాలామాలావృతాంగాయ జ్వలనస్తంభరూపిణే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

మహాదేవాయ మహతే జ్యోతిషేనంతతేజసే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

ప్రధాన పురుషేశాయ వ్యోమరూపాయ వేధసే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

నిర్వికారాయ నిత్యాయ సత్యాయామలతేజసే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

వేదాంతసార రూపాయ కాలరూపాయ ధీమతే!

నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!!

Maha linga stuti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s