ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: అరుణాచలనాథం

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: అరుణాచలనాథం

రాగం: సారంగ
తాళం: రూపక

పల్లవి
అరుణాచలనాథం స్మరామి అనిశమ్
అపీతకుచామ్బా సమేతమ్

అనుపల్లవి –
స్మరణాత్ కైవల్యప్రద చరణారవిన్దమ్
తరుణాదిత్య కోటి సఙ్కాశచిదానన్దమ్

మధ్యమకాలసాహిత్యమ్
కరుణారసాది కన్దమ్ శరణాగత సురబృన్దమ్

చరణమ్ –
అప్రాకృత తేజోమయ లిఙ్గమ్ అత్యద్భుత కర ధృత సారఙ్గమ్
అప్రమేయమపర్ణాబ్జ భృఙ్గమ్ ఆరూఢోత్తుఙ్గ వృషతురఙ్గమ్

మధ్యమకాలసాహిత్యమ్ –
విప్రోత్తమ విశేషాన్తరఙ్గమ్ వీర గురుగుహ తార ప్రసఙ్గమ్
స్వప్రదీప మౌళివిధృతగఙ్గమ్ స్వప్రకాశ జిత సోమాగ్ని పతఙ్గమ్

Arunachalanatham- Muttuswami

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s