త్యాగరాజు కీర్తన : నాదతను మనిశం

త్యాగరాజు కీర్తన : నాదతను మనిశం

రాగం: చిత్తరంజని
తాళం: ఆది

పల్లవి:
నాదతను మనిశం శంకరం
నమామి మే మనసా శిరసా ॥నా॥

అను పల్లవి:
మోదకర నిగమోత్తమ సామ
వేదసారం వారం వారం ॥నా||

చరణము:
సద్యోజాతాది పంచవక్త్రజ
సరిగమ పదనీ వరసప్తస్వర
విద్యాలోలం విదళితకాలం
విమలహృదయ త్యాగరాజపాలం ॥నా॥

Nadatanu manisham –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s