నారాయణీస్తుతి(11-15)

నారాయణీస్తుతి (11-15)

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే

సర్వస్యార్తిహరేదేవినారాయణినమోఽస్తుతే 11

నీవే  శరణమని రక్షణార్థులై వచ్చిన బాధితులను, రక్షించుటయందు నిమగ్నమైయుమ్డు తల్లీ! ప్రతియొక్కరి బాధను తొలగించునట్టి దయామయా! జననీ ! ఓ నారాయణీ ! నీకు నమస్కారము.(11)

హంసయుక్తవిమానస్థేబ్రహ్మాణీరూపధారిణి

కౌశామ్భఃక్షరికేదేవినారాయణినమోఽస్తుతే 12

ఓ దేవీ ! నీవు హంసతో కూడిన విమానమందు సంచరించెదవు. బ్రహ్మశక్తిరూపమును ధరించినదానివి, దర్భసంబంధమైన  జలములను ఆయుధములుగా ప్రయోగించి శత్రువులను సంహరించెదవు! ఓ నారాయణీ! నీకు నమస్కారము.(12)

త్రిశూలచన్ద్రాహిధరేమహావృషభవాహిని

మాహేశ్వరీస్వరూపేణనారాయణినమోఽస్తుతే 13

మహేశ్వరశక్తి స్వరూపముతో, చేత త్రిశూలమును, మౌళియందు  చంద్రరేఖను, కంఠమునందు సర్పమును ధరించి, నందివాహనముపై సంచరించెడు ఓ నారాయణీ! నీకు నా నమస్కారము.(13)

మయూరకుక్కుటవృతేమహాశక్తిధరేఽనఘే

కౌమారీరూపసంస్థానేనారాయణినమోఽస్తుతే 14

కుమారశక్తి స్వరూపమున నున్న ఓ దేవీ  ! నీవు  నెమిళ్ళచేతను, కోళ్ళ చేతను, ఆవరింపబడియున్న దానవు. గొప్పనైన చిల్లకోలయను ఆయుధమును ధరించియున్నదానవు! పాపరహితురాలవు. ఐన ఓ నారాయణీ ! నీకు నా నమస్కారము. (14)

శఙ్ఖచక్రగదాశార్ఙ్గగృహీతపరమాయుధే

ప్రసీదవైష్ణవీరూపేనారాయణినమోఽస్తుతే 15

శంఖము, చక్రము, గద, ధనుస్సు, అను శ్రేష్ఠములైన నాలుగు ఆయుధములను ధరించి ఓ వైష్ణవీశక్తీ! అనుగ్రహింపుము. ఓ నారాయణీ! నీకు నమస్కారము. (15)

శ్రీ దుర్గాసప్తశతియందు ఏకాదశీఅధ్యాయము (గీతాప్రెస్, గోరఖ్పూర్ పుస్తకమునుండి)

Narayani Stuti

_____________________________________________________________

previous (6-10)-> https://shankaravani.org/2020/02/03/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf6-10/

next(16-20)-> https://shankaravani.org/2020/03/07/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf16-20/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s