నారాయణీస్తుతి(6-10)

నారాయణీస్తుతి (6-10)

సర్వభూతా యదా దేవీ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।

త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవన్తు పరమోక్తయః ॥ 6॥

అమ్మ ! నీవు సర్వభూతస్వరూపిణివి. ప్రకాశమానస్థితి కలదానవు. స్వర్గమును కాని, మోక్షమునుకాని, ఈయకలదానవు. సర్వమును నీవే అయ్యునూ స్తోత్రము చేయబడుచున్నావు. నిన్ను స్తుతించుటకు ఏ మాటలు యోగ్యములు కాగలవు?(6)

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే ।

స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 7॥

సర్వప్రాణుల హృదయమునందును, బుద్ధిరూపమ్నను ఉన్నది, స్వర్గమున, మోక్షమున ప్రసాదించునదికూడా నీవే. అట్టి నారాయణి దేవీ ! నీకు నమస్కారము. (7)

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని ।

విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 8॥

తల్లీ! కాలముయొక్క మిక్కిలి చిన్నభాగములగు కల, కాష్ఠ, మున్నగు రూపములతో వివిధములైన అహోరాత్రము, వారము, పక్షము, మాసము, సంవత్సరములుగ కాలమును వివిధములగ పరిణమింపచేయుటలోను, అట్లే యావత్ప్రపంచమును, సంహరించుటయందును, సమర్థురాలవైన ఓ లక్ష్మీదేవీ! నీకు నమస్కారము.(8) 

సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।

శరణ్యే త్ర్యమ్బకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 9॥

ఓ నారాయణీ! నీవు సర్వశుభములకు మిక్కిలి శుభమైనదానవు. ఆనందస్వరూపిణివి. సమస్తములైన ప్రయోజనములను సిద్ధింపజేయుదానవు. లోకములన్నింటిచే శరణు పొందదగినదానవు. అనగా శరణాగతవత్సలవు. మూడుకన్నులు కలదానవు, స్వచ్ఛమైన వర్ణము కల గౌరేదేవివి. అట్టి నీకు నమస్కారము.(9)

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని ।

గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ 10॥

సృష్టిస్తిథిలయముల సామర్థ్యమునకు ఆస్పదమైనదానవు. సృష్టికి పూర్వమునుండియు ఉనికి గలదానవు. త్రిగుణములకు ఆశ్రయురాలవు. తద్గుణముల అవస్థారూపముగను నున్నదానవు. అట్టి నారాయణీ! నీకు నమస్కారము.(10)

శ్రీ దుర్గాసప్తశతియందు ఏకాదశీఅధ్యాయము (గీతాప్రెస్, గోరఖ్పూర్ పుస్తకమునుండి)

Narayani Stuti

previous (1-5)-> https://shankaravani.org/2019/12/30/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf1-5/

next(11-15)-> https://shankaravani.org/2020/02/14/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf11-15/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s