పంచాంగం 01-03-2020 ఆదివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే, షష్ఠ్యాం, భానువాసరే సూర్యోదయం 06:38 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి శుక్ల షష్ఠిపగలు 11:13నక్షత్రంభరిణి ఉదయం 06:40యోగముఐంద్ర పగలు 12:32 కరణం తైతుల పగలు 11:13గరజి రాత్రి 12:01అమృత ఘడియలురాత్రి తెల్లవారుజాము 06:15నుండి దుర్ముహూర్తం పగలు…

పంచాంగం 29-02-2020 శనివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే, పంచమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:38 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి శుక్ల పంచమిపగలు 09:08నక్షత్రంభరిణి పూర్తి యోగముబ్రహ్మ పగలు 12:02 కరణం బాలవ పగలు 09:08కౌలవ రాత్రి 10:10అమృత ఘడియలురాత్రి 01:21నుండి03:07 దుర్ముహూర్తం ఉదయం 06:38నుండి…

పంచాంగం 28-02-2020 శుక్రవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే, చతుర్థ్యాం,శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:38 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి శుక్ల చతుర్థీ ఉదయం 06:44నక్షత్రంరేవతి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:11యోగముశుభపగలు 11:17 కరణం వణిజ ఉదయం 06:44రాత్రి 07:56అమృత ఘడియలురాత్రి 07:57నుండి09:45 దుర్ముహూర్తం పగలు 08:58నుండి 09:45పగలు…

పంచాంగం 27-02-2020 గురువారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే, చతుర్థ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:39 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి శుక్ల చతుర్థీ పూర్తినక్షత్రంరేవతి రాత్రి 01:07యోగముశుభపగలు 10:25 కరణం వణిజ సాయంత్రము 05:27అమృత ఘడియలురాత్రి 10:25నుండి12:13 దుర్ముహూర్తం పగలు 10:32నుండి 11:19పగలు 03:12నుండి03:58 వర్జ్యం పగలు…

పంచాంగం 26-02-2020 బుధవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే, తృతీయాయాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:40 సూర్యాస్తమయం 06:18తిథి శుక్ల తృతీయా రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:11నక్షత్రంఉత్తరాభాద్ర రాత్రి 10:07యోగముసాధ్యపగలు 09:32 కరణం తైతుల పగలు 02:55గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:11అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 04:44నుండి06:32 దుర్ముహూర్తం పగలు…

పంచాంగం 25-02-2020 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే, ద్వితీయాయాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:40 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి శుక్ల ద్వితీయా రాత్రి 01:40నక్షత్రంపూర్వాభాద్ర రాత్రి 07:10యోగముసిద్ధపగలు 08:44 కరణం బాలవ పగలు 12:28కౌలవరాత్రి 01:40అమృత ఘడియలుపగలు 10:14 నుండి12:01 దుర్ముహూర్తం పగలు 08:59నుండి 09:46రాత్రి…

పంచాంగం 24-02-2020 సోమవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, ఫాల్గునమాసే శుక్ల పక్షే ప్రతిపత్ తిథౌ ఇన్దువాసరే  సూర్యోదయం 06:41 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి శుక్ల ప్రతిపత్ రాత్రి 11:15నక్షత్రంశతభిషం పగలు 04:21యోగముశివ పగలు 08:02 కరణం కింస్తుఘ్నం పగలు 10:09 బవరాత్రి 11:15అమృత ఘడియలుపగలు 08:21 నుండి10:08…

పంచాంగం 23-02-2020 ఆదివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, భానువాసరే  సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం 06:17తిథి కృష్ణ అమావాస్య రాత్రి 09:02నక్షత్రంధనిష్ఠ పగలు 01:43యోగముపరిఘ ఉదయం 07:31 కరణం చతుష్పాత్ పగలు 08:03 నాగవంరాత్రి 09:02అమృత ఘడియలులేవు దుర్ముహూర్తం పగలు 04:44నుండి 05:31…

పంచాంగం 22-02-2020 శనివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:42 సూర్యాస్తమయం 06:16తిథి కృష్ణ చతుర్దశి రాత్రి 07:04నక్షత్రంశ్రవణం పగలు 11:20యోగమువరియాన్ ఉదయం 07:12 కరణం శకుని రాత్రి 07:04అమృత ఘడియలురాత్రి 02:17నుండి04:02 దుర్ముహూర్తం ఉదయం 06:42నుండి 08:15 వర్జ్యం…

శివలింగము

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : శివలింగము(జగద్గురుబోధలనుండి) ఆకాశంలో జాబిల్లి వెన్నెలలను కురిపిస్తున్నాడు. నక్షత్రాలు చీకట్లో మెరసిపోతున్నాయి. దూరంగా నీలంగాఉన్న కొండలు, ఎన్నో యేండ్ల బరువుమోసుకుంటూ వస్తున్నవి. ఇవన్నీ ఎలాగు ఉత్పత్తి అయినవి? ఉహూ తెలియదు! పోనీ ఈ గులాబినిచూడు. ఇది మొన్ననేకదూ పుట్టింది,…

లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి)

లింగోద్భవకాలంలో బ్రహ్మాదిదేవతల స్తుతి (మహాలింగ స్తుతి) అనాదిమల సంసార రోగ వైద్యాయ శంభవే! నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!! ఆదిమధ్యాంత హీనాయ స్వభావానలదీప్తయే! నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే లింగ మూర్తయే!! ప్రళయార్ణవ సంస్థాయ ప్రళయోత్పత్తి హేతవే! నమశ్శివాయ శాంతాయ బ్రహ్మణే…

ప్రసిద్ధ స్తోత్రాలు : శివ ధ్యాన శ్లోకాలు (మహన్యాసం నుండి)

|| ప్రసిద్ధ స్తోత్రాలు : శివ ధ్యాన శ్లోకాలు (మహన్యాసం నుండి) || ఓఙ్కారమన్త్ర సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయన్తి యోగినః | కామదం మోక్షదం తస్మై ఓఙ్కారాయ నమోనమః || నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే పరమేశ్వర |  నమస్తే వృషభారూఢ నకారాయ…

పంచాక్షరీ ఉపదేశం తరువాత బ్రహ్మాచ్యుతుల శివ స్తుతి

పంచాక్షరీ ఉపదేశం తరువాత బ్రహ్మాచ్యుతుల శివ స్తుతి (శివపురాణం) నమో నిష్కలరూపాయ నమో నిష్కల తేజసే | నమస్సకల నాథాయ నమస్తే సకలాత్మనే ||  నమః ప్రణవవాచ్యాయ నమః ప్రణవలింగినే | నమస్సృష్ట్యాది కర్త్రే చ నమః పంచముఖాయ తే || …

లింగోద్భవ వేళలో బ్రహ్మ, ఋషుల శివస్తుతి

లింగోద్భవ వేళలో బ్రహ్మ, ఋషుల శివస్తుతి(స్కాందపురాణం) (బ్రహ్మ స్తుతి)త్వం లింగరూపీ తు మహాప్రభావో వేదాంతవేద్యోసి మహాత్మరూపీ| యేనైవ సర్వే జగదాత్మమూలం కృతం సదానందరూపేణ నిత్యమ్‌ ||త్వం సాక్షీ సర్వలోకానాం హర్తా త్వం చ విచక్షణ:| రక్షణోసి మహాదేవ భైరవోసి జగత్పతే ||త్వయా…

చన్ద్రశేఖరాష్టకం(పారాయణస్తోత్రము)

చన్ద్రశేఖరాష్టకం చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర పాహి మామ్ । చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర చన్ద్రశేఖర రక్ష మామ్ ॥ 1॥ రత్నసానుశరాసనం రజతాదిశృఙ్గనికేతనం సిఞ్జినీకృతపన్నగేశ్వరమచ్యుతాననసాయకమ్ । క్షిప్రదగ్ధపురత్రయం త్రిదివాలయైరభివన్దితం చన్ద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 2॥ పఞ్చపాదపపుష్పగన్ధపదామ్బుజద్వయశోభితం ఫాలలోచనజాతపావకదగ్ధమన్మథవిగ్రహమ్…

శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః

శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామావళిః కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేన్ద్రహారమ్ । సదా వసన్తం హృదయారవిన్దే భవం భవానీసహితం నమామి ॥ ఓం అస్య శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమన్త్రస్య నారాయణఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీసదాశివో దేవతా । గౌరీ ఉమా శక్తిః । శ్రీసామ్బసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: జమ్బూపతే

https://www.youtube.com/watch?v=yN6Rr5kP3-k&t=39s ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: జమ్బూపతే రాగం: యమునాకల్యాణితాళం: తిశ్ర ఏకం పల్లవి -జమ్బూపతే మాం పాహి నిజానన్దామృత బోధం దేహి అనుపల్లవి -అమ్బుజాసనాది సకల దేవ నమనతుమ్బురునుత హృదయ తాపోపశమనఅమ్బుధి గఙ్గా కావేరీ యమునాకమ్బుకణ్ఠ్యఖిలాణ్డేశ్వరీ రమణ చరణమ్ -పర్వతజాప్రార్థితాపలిఙ్గవిభో పఞ్చ…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీకాళహస్తీశ

https://www.youtube.com/watch?v=n-iu_5vlIz4 ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: శ్రీకాళహస్తీశ రాగం: హుసేనీ తాళం: ఝంప పల్లవి -శ్రీకాళహస్తీశ శ్రితజనావన సమీరాకారమాం పాహి రాజమౌళే ఏహి అనుపల్లవి -పాకారి విధి హరి ప్రాణమయ కోశఅనిలాకాశ భూమి సలిలాగ్ని ప్రకాశ శివ చరణమ్ -జ్ఞాన ప్రసూనామ్బికాపతేభక్తాభిమాన దక్షిణకైలాసవాసాఅభీష్టదానచతురకరాబ్జ…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: చిన్తయ మా కన్ద

https://www.youtube.com/watch?v=BET7Kdq0KxE ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: చిన్తయ మా కన్ద రాగం: భైరవి తాళం: రూపక పల్లవి -చిన్తయ మా కన్ద మూలకన్దమ్చేతః శ్రీ సోమాస్కన్దమ్ అనుపల్లవి -సన్తతం అఖణ్డ సచ్చిదానన్దమ్సామ్రాజ్యప్రద చరణారవిన్దమ్ చరణమ్ -మఙ్గళకర మన్దహాస వదనమ్మాణిక్యమయ కాఞ్చీసదనమ్అఙ్గ సౌన్దర్య విజిత…

ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: ఆనందనటనప్రకాశమ్

https://www.youtube.com/watch?v=Mzuf_mxuWL4 ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కృతి: ఆనందనటనప్రకాశమ్ రాగం: కేదారం తాళం: మిశ్ర చాపు పల్లవి -ఆనన్దనటనప్రకాశం చిత్సభేశం ఆశ్రయామి శివకామవల్లీశమ్ అనుపల్లవి -భానుకోటి కోటిసఙ్కాశమ్భుక్తి ముక్తిప్రద దహరాకాశమ్దీనజన సంరక్షణ చణమ్ మధ్యమకాలసాహిత్యమ్ -దివ్యపతఞ్జలి వ్యాఘ్రపాద దర్శిత కుఞ్జితాబ్జచరణమ్ చరణమ్ -శీతాంశు గఙ్గాధరం…