పంచాంగం 01-02-2020 శనివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే ,సప్తమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:51 సూర్యాస్తమయం 06:07తిథి శుక్ల సప్తమి సాయంత్రం 06:07నక్షత్రంఅశ్విని రాత్రి 08:50యోగముశుభరాత్రి తెల్లవారుజాము 06:28 కరణం వణిజసాయంత్రం 06:07అమృత ఘడియలుపగలు 12:49నుండి02:36 దుర్ముహూర్తం ఉదయం 06:51నుండి 08:21 వర్జ్యం సాయంత్రం…

పంచాంగం 31-01-2020 శుక్రవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే ,షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:07తిథి శుక్ల షష్ఠి పగలు 03:50నక్షత్రంరేవతిసాయంత్రం 06:07యోగముసాధ్యరాత్రితెల్లవారుజాము 05:57 కరణం తైతులపగలు 03:50గరజిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:59అమృత ఘడియలుపగలు 03:26నుండి05:13 దుర్ముహూర్తం పగలు 09:07నుండి 09:52పగలు 12:52నుండి01:37 వర్జ్యం…

పంచాంగం 30-01-2020 గురువారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే ,పంచమ్యాం,గురువాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:06తిథి శుక్ల పంచమీ పగలు 01:18నక్షత్రంఉత్తరాభాద్రపగలు 03:11యోగముసిద్ధరాత్రితెల్లవారుజాము 05:12 కరణం బాలవరాత్రి 01:18కౌలవరాత్రి 02:34అమృత ఘడియలుపగలు 09:47నుండి11:35 దుర్ముహూర్తం పగలు 10:37నుండి 11:22పగలు 03:06నుండి03:51 వర్జ్యం రాత్రితెల్లవారుజాము 04:39నుండి06:27ఈ…

పంచాంగం 29-01-2020 బుధవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే , చతుర్థ్యాం,బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథి శుక్ల చతుర్థీ పగలు 10:46నక్షత్రంపూర్వాభాద్ర పగలు 12:13యోగముశివ రాత్రితెల్లవారుజాము 04:20 కరణం భద్రపగలు 10:46బవరాత్రి 12:02అమృత ఘడియలులేవు దుర్ముహూర్తం పగలు 12:06నుండి 12:51 వర్జ్యం రాత్రి…

పంచాంగం 28-01-2020 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే , తృతీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథి శుక్ల తృతీయ పగలు 08:22నక్షత్రంశతభిషం పగలు 09:23యోగముపరిఘ రాత్రి 03:31 కరణం గరజి పగలు 08:22వణిజరాత్రి 09:34అమృత ఘడియలురాత్రి 03:16నుండి05:03 దుర్ముహూర్తం పగలు 09:07నుండి…

పంచాంగం 27-01-2020 సోమవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిరఋతౌ, మాఘమాసే, శుక్లపక్షే , తృతీయాయాం, ఇన్దువాసరే సూర్యోదయం 06:52 సూర్యాస్తమయం 06:04తిథి శుక్ల తృతీయ పూర్తినక్షత్రంశతభిషం పూర్తియోగమువరీయాన్ రాత్రి 02:51 కరణం తైతుల సాయంత్రము 07:19అమృత ఘడియలురాత్రి 01:24నుండి03:10 దుర్ముహూర్తం పగలు 12:50నుండి 01:35పగలు 03:05నుండి03:50 వర్జ్యం…

పంచాంగం 26-01-2020 ఆదివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ , మాఘమాసే ,శుక్లపక్షే ,ద్వితీయాయాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:04తిథి శుక్ల ద్వితీయ రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:15నక్షత్రంధనిష్ఠ రాత్రి తెల్లవారుజాము 06:48యోగమువ్యతీపాత రాత్రి 02:24 కరణం బాలవసాయంత్రము 05:23కౌలవ రాత్రి.తెల్లవారుజాము 06:15అమృత ఘడియలురాత్రి 07:26నుండి09:11 దుర్ముహూర్తం…

పంచాంగం 25-01-2020 శనివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, శిశిర-ఋతౌ , మాఘమాసే ,శుక్లపక్షే ,ప్రతిపత్ తిథౌ , శనివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:03తిథి శుక్ల ప్రతిపత్ రాత్రి.తెల్లవారుజాము 04:31నక్షత్రంశ్రవణం రాత్రి.తెల్లవారుజాము 04:35యోగముసిద్ధి రాత్రి 02:15 కరణం కింస్తుఘ్నం పగలు 03:52బవ రాత్రి.తెల్లవారుజాము 04:31అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:24నుండి07:07…

పంచాంగం 24-01-2020 శుక్రవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, అమావాస్యాయాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:03తిథి అమావాస్యరాత్రి 03:12నక్షత్రంఉత్తరాషాఢరాత్రి 02:46యోగమువజ్ర రాత్రి 02:24 కరణం చతుష్పాత్పగలు 02:45నాగవంరాత్రి 03:12అమృత ఘడియలురాత్రి 07:59నుండి09:41 దుర్ముహూర్తం పగలు 09:07నుండి 09:52పగలు 12:50నుండి01:35 వర్జ్యం పగలు…

పంచాంగం 23-01-2020 గురువారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, చతుర్దశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:02తిథి కృష్ణ చతుర్దశి రాత్రి 02:18నక్షత్రంపూర్వాషాఢరాత్రి 01:21యోగముహర్షణ రాత్రి 02:52 కరణం భద్రపగలు 02:04శకునిరాత్రి 02:18అమృత ఘడియలురాత్రి 08:21నుండి10:01 దుర్ముహూర్తం పగలు 10:36నుండి 11:21పగలు 03:04నుండి03:48…

పంచాంగం 22-01-2020 బుధవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:01తిథి కృష్ణ త్రయోదశి రాత్రి 01:50నక్షత్రంమూలరాత్రి 12:21యోగమువ్యాఘాత రాత్రి 03:39 కరణం గరజిపగలు 01:48వణిజరాత్రి 01:50అమృత ఘడియలుసాయంత్రము 05:47నుండి07:25 దుర్ముహూర్తం పగలు 12:05నుండి 12:49 వర్జ్యం…

పంచాంగం 21-01-2020 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం,మంగళవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:01తిథి కృష్ణ ద్వాదశీ రాత్రి 01:46నక్షత్రంజ్యేష్ఠరాత్రి 11:44యోగముధ్రువరాత్రితెల్లవారుజాము 04:46 కరణం కౌలవపగలు 01:56తైతులరాత్రి 01:46అమృత ఘడియలుపగలు 02:51నుండి04:28 దుర్ముహూర్తం పగలు 09:07నుండి 09:51రాత్రి 11:10నుండి12:01 వర్జ్యం లేదుఈ…

పంచాంగం 20-01-2020 సోమవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:00తిథి కృష్ణ ఏకాదశీ రాత్రి 02:07నక్షత్రంఅనురాధరాత్రి 11:31యోగముగండఉదయము 07:58వృద్ధిరాత్రితెల్లవారుజాము06:12 కరణం బవపగలు 02:29బాలవరాత్రి 02:07అమృత ఘడియలుపగలు 01:12నుండి02:47 దుర్ముహూర్తం పగలు 12:49నుండి 01:33పగలు03:02నుండి03:47 వర్జ్యం రాత్రితెల్లవారుజాము…

పంచాంగం 19-01-2020 ఆదివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 06:00తిథి కృష్ణ దశమి రాత్రి 02:52నక్షత్రంవిశాఖరాత్రి 11:42యోగముశూలపగలు 10:03 కరణం వణిజపగలు 03:26భద్రరాత్రి 02:52అమృత ఘడియలుపగలు 03:07నుండి04:41 దుర్ముహూర్తం పగలు 04:31నుండి 05:16 వర్జ్యం ఉదయం…

పంచాంగం 18-01-2020 శనివారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:59తిథి కృష్ణ నవమి రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:01నక్షత్రంస్వాతిరాత్రి 12:17యోగముధృతిపగలు 12:26 కరణం తైతులపగలు 04:47గరజిరాత్రితెల్లవారుజాము 04:01అమృత ఘడియలుపగలు 03:49నుండి05:22 దుర్ముహూర్తం ఉదయం 06:53నుండి 08:22 వర్జ్యం…

పంచాంగం 17-01-2020 శుక్రవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, తదుపరి అష్టమ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:58తిథి కృష్ణ సప్తమి ఉదయం 07:28అష్టమిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:33నక్షత్రంచిత్రరాత్రి 01:13యోగముసుకర్మపగలు 03:07 కరణం బవఉదయం 07:28బాలవసాయంత్రము 06:30కౌలవరాత్రి.తెల్లవారుజాము 05:33అమృత ఘడియలురాత్రి 07:10నుండి08:41 దుర్ముహూర్తం…

పంచాంగం 16-01-2020 గురువారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:58తిథి కృష్ణ షష్ఠీ పగలు 09:42నక్షత్రంహస్తరాత్రి 02:31యోగముఅతిగండసాయంత్రము 06:03 కరణం వణిజపగలు 09:42భద్రరాత్రి 08:35అమృత ఘడియలురాత్రి 08:54నుండి10:24 దుర్ముహూర్తం పగలు 10:35నుండి 11:19పగలు 03:01నుండి03:45 వర్జ్యం…

తిరుప్పావై- 30వ పాశురము

తిరుప్పావై -30వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము వఙ్గ క్కడల్ కడైన్ద మాదవనై క్కేశవనైత్తిఙ్గళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళ యార్ శెన్ఱిరైఞ్జిఅఙ్గప్పరై కొణ్డవాతైయణిపుదువైపైఙ్గమల త్తణ్ తెరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్నశఙ్గత్తమిళ్ మాలై ముప్పదుమ్ తప్పామేఇఙ్గప్పరిశురై ప్పారిరణ్డు మాల్వరైత్తోళ్శె ఙ్గణ్…

పంచాంగం 15-01-2020 బుధవారము

వికారినామసంవత్సరే, ఉత్తరాయణే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:57తిథి కృష్ణ పంచమిపగలు 12:11నక్షత్రంఉత్తరఫల్గునిరాత్రితెల్లవారుజాము 04:06యోగముశోభనరాత్రి 09:13 కరణం తైతులపగలు 12:11గరజిరాత్రి 10:57అమృత ఘడియలురాత్రి 09:27నుండి10:56 దుర్ముహూర్తం పగలు 12:03నుండి 12:47 వర్జ్యం పగలు 12:35నుండి02:04ఈ…

పంచాంగం 14-01-2020 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే , కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యామ్, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:53 సూర్యాస్తమయం 05:57తిథి కృష్ణ చతుర్థీపగలు 02:49 నక్షత్రంమఘఉదయం 07:54పూర్వఫల్గునిరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:56 యోగముసౌభాగ్యరాత్రి 12:32 కరణం బాలవపగలు 02:49 కౌలవరాత్రి 01:30అమృత ఘడియలుఉదయం 07:10వరకురాత్రి 12:03నుండి01:31 దుర్ముహూర్తం…