నారాయణీస్తుతి(1-5)

నారాయణీస్తుతి (1-5)

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేన్ద్రే
సేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్
వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ 1॥

మేధాఋషి సుర్థమహారాజుతో యిట్లనెను –
మహారాక్షసప్రభువైన శుంభుడు, అమ్మవారిచేత చంపబడిన తరువాత దేవతలందరును ఇంద్రునితోకూడ, అగ్నిహోత్రుని ముందుంచుకొని అమ్మవారివద్దకు చేరి ఆమెను స్తోత్రము చేసిరి. అప్పుడు వారి వాంఛితార్థము నెరవేరినందువలన వారందరి ముఖకమలములు వికసించియుండెను. వారి ప్రకాశమువలన దిక్కులు దీప్తిమంతములయ్యెను.(1)

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య ।
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య ॥ 2॥

ఓ జననీ ! శరణాగతులగు భక్తుల ఆర్తిన్ హరించుదేవీ ! అనుగ్రహింపుము. ఓ తల్లీ ! ఈ జగత్తునంతటిని ప్రసన్నురాలవై అనుగ్రహింపుము. ఓ విశ్వేశ్వరీ ! సకల విశ్వమును అనుగ్రహించి రక్షించుము. ఓ దేవీ! జంగమస్థావరాత్మకమైన ఈ సకలమునకును నీవే సమ్రాజ్ఞివి కదా ! (2)

ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి ।
అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత-
దాప్యాయతే కృత్స్నమలఙ్ఘ్యవీర్యే ॥ 3॥

అమ్మ ! నీ పరాక్రమము అలంఘనీయము. దుర్గా! నీవొక్కర్తవే పృథ్వీస్వరూపమున నుండుటచేత, సమస్తజగత్తునకు ఆధారభూతురాలవు అయినావు. అట్లే జలస్వరూపముగనున్న నీవే ఈ సమస్తమును పోషించుచున్నావు. (3)

త్వం వైష్ణవీశక్తిరనన్తవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాసి మాయా ।
సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్
త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః ॥ 4॥

నీవు విష్ణుశక్తివి.అనంతమైన బలముకలదానవు. సర్వవిశ్వమునకు మూలమైనదానవు. ఓ జననీ ! నీవే మాయాస్వరూపిణివి. ఈ జగత్తునంతటిని మోహింపచేయుచున్నావు. అనుగ్రహించినచో ప్రసన్నురాలవై ఈ లోకమునకు ముక్తికారణము నీవే అగుచున్నావు.(4)

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు ।
త్వయైకయా పూరితమమ్బయైతత్
కా తే స్తుతిః స్తవ్యపరాపరోక్తిః ॥5॥

విద్యలన్నియు (మంత్రములన్నియు) నీ భిన్న భిన్న స్వరూపములే. లోకములందలి స్త్రీ లందరును నీ అంశస్వరూపిణులే. ఈ విశ్వమంతయును తల్లివైన నీతోడనే నిండియున్నది. స్తోత్రమ్ చేయదగిన మాటలన్నియును నీలోనే యుండుటచే ఇక నీ స్తోత్రము అనేది వేరే ఏది కలదు? స్తుతింపదగిన శ్రేష్ఠాతిశ్రేష్ఠమైన మాట నీ స్తోత్రమే కాని, అన్యమైనది ఏమి కలదు?(5)

శ్రీ దుర్గాసప్తశతియందు ఏకాదశీఅధ్యాయము (గీతాప్రెస్, గోరఖ్పూర్ పుస్తకమునుండి)

Narayani Stuti

next -> https://shankaravani.org/2020/02/03/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf6-10/

Narayani stuti complete (with meaning): నారాయణి స్తుతి పూర్తి (తాత్పర్యముతో) -> https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf/

Narayani stuti complete : నారాయణి స్తుతి పూర్తి (పారాయణస్తోత్రం) ->https://shankaravani.org/2020/12/20/%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b1%80%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4%e0%b1%81%e0%b0%a4%e0%b0%bf%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%af%e0%b0%a3%e0%b0%b8%e0%b1%8d%e0%b0%a4/

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s