సుమతీ శతకము-26

సుమతీ శతకము.

క. కనకపు సింహాసనమున
శునకముఁ గూర్చుండఁబెట్టి|శుభలగ్నమునఁన్
దొనరఁగ బట్టముగటిన
వెనుకటి గుణమేల మాను|వినరా సుమతీ !

తాత్పర్యము : సుమతీ! కుక్కను తీసుకొనివచ్చి మంచి ముహూర్తమును చూచి బంగారు సింహాసనం మీద దానిని కూర్చుండబెట్టి పట్టాభిషేకము చేసినప్పటికిని, దాని సహజగుణము ఎట్లు మానలేదో అట్లే పుట్టుకతో నీచులకు, ఉన్నత స్థితి కల్గిననూ నీచ బుద్ధులు పోవు అని భావము.

Sumati Shatakamu – 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s