సుమతీ శతకము-24

సుమతీ శతకము.

క. ఓడల బండ్లును వచ్చును
ఓడలు నాబండ్లమీఁద | నొప్పుగ వచ్చున్
ఓడలు బండ్లును వలెనే
వాడంబడుఁ గలిమిలేమి | వసుధను సుమతీ !

తాత్పర్యము: సుమతీ ! నీటిలో ఓడల మీద బండ్లను, భూమిపై బండ్లమీద “నావ”లును వచ్చునట్లుగానే భాగ్యవంతులకు దారిద్ర్యమును, దారిద్ర్యవంతులకు భాగ్యమును బండి చక్రపుటాకుల వలె వచ్చును. ఈ భూమియందు కలిమిలేములు స్థిరముకాదని భావము.

Sumati Shatakamu – 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s