వేమన శతకం – 23

వేమన శతకం

ఆ. ఎలుకతోలుఁదెచ్చి|ఏడాది యుతికిన
నలుపు నలుపెగాని|తెలుపురాదు
కొయ్యబొమ్మ దెచ్చి|కొట్టినఁబలుకదు
విశ్వదాభిరామ|వినురవేమ!

తాత్పర్యము : కొయ్యబొమ్మను తెచ్చి కొట్టినా, తిట్టినా పలుకదు. అట్లే ఎలుకతోలు తెచ్చి సంవత్సరకాలముపాటు ఉతికినను దానినలుపు రంగు పోదు, తెలుపు రానేరాదు. అట్లే మూర్ఖుని గుణమును ఎంత కాలము కృషి చేసినను మార్చలేమని భావము.

Vemana Shatakam -23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s