తిరుప్పావై- 16వ పాశురము

తిరుప్పావై -16 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- నాయగనాయ్ నిన్ర నన్దగోపనుడైయకోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుమ్ తోరణవాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరైమాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ న్దాన్తోయోమాయ్ వన్దోమ్…

పంచాంగం 01-01-2020 బుధవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే ,  శుక్ల పక్షే, షష్ఠ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:50 సూర్యాస్తమయం 05:48 తిథి శుక్ల షష్ఠీ సాయంత్రము 06:27 నక్షత్రం పూర్వాభాద్ర రాత్రి తెల్లవారుజాము 04:22 యోగమువ్యతీపాత రాత్రి 09:49 కరణం తైతుల సాయంత్రము 06:27…

నారాయణీస్తుతి(1-5)

నారాయణీస్తుతి (1-5) దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేన్ద్రేసేన్ద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ ।కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభాద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః ॥ 1॥ మేధాఋషి సుర్థమహారాజుతో యిట్లనెను -మహారాక్షసప్రభువైన శుంభుడు, అమ్మవారిచేత చంపబడిన తరువాత దేవతలందరును ఇంద్రునితోకూడ, అగ్నిహోత్రుని ముందుంచుకొని అమ్మవారివద్దకు చేరి ఆమెను స్తోత్రము చేసిరి. అప్పుడు…

పంచాంగం 31-12-2019 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే ,  శుక్ల పక్షే, పంచమ్యాం,కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం 05:48 తిథి శుక్ల పంచమీ పగలు 04:03 నక్షత్రం శతభిషం రాత్రి 01:27 యోగముసిద్ధి రాత్రి 09:04 కరణం బాలవ పగలు 04:03 కౌలవ రాత్రి…

తిరుప్పావై- 15వ పాశురము

తిరుప్పావై -15 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుదియో?శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పణ్డేయున్ వాయఱిదుమ్వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగఒల్లై నీపోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఱుడైయై ?ఎల్లారుమ్ పోన్దారో? పోన్దార్,…

పంచాంగం 30-12-2019 సోమవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే ,  శుక్ల పక్షే,చతుర్థ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం 05:47 తిథి శుక్ల చతుర్థి పగలు 01:56 నక్షత్రం ధనిష్ఠ రాత్రి 10:48 యోగమువజ్ర రాత్రి 08:32 కరణం భద్ర పగలు 01:56 బవ రాత్రి…

తిరుప్పావై- 14వ పాశురము

తిరుప్పావై -14 వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- ఉజ్ఞ్గల్ పుళైక్కడై తోట్టత్తు వావియుల్శెజ్ఞ్గళు నీర్వాయ్ నెగిలిన్దుఆంబల్వాయ్ కూమ్బినకాణ్శెజ్ఞ్గల్పొడిక్కూరై వెణ్ బల్ తవత్తవర్తజ్ఞ్గల్ తిరుక్కోయిల్ శజ్ఞ్గిడువాన్ పోగిన్రార్ఎజ్ఞ్గలై మున్న మెళుప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్నజ్ఞ్గా యెలున్దిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడై…

తిరుప్పావై- 13వ పాశురము

తిరుప్పావై - 13వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో పాశురము :- పుళ్ళిన్ వాయ్ కీణ్డానైప్పొల్లా వరక్కనై,క్కిళ్ళి క్కళైన్దానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్,ప్పిళ్ళైగళెల్లారుమ్ పావైక్క,ళమ్బుక్కార్,వెళ్ళియెళు న్దువియాళముఱఙ్గిత్తు,పుళ్ళుమ్ శిలుమ్బిన గాణ్ పోదరి క్కణ్ణినాయ్,కుళ్ళక్కుళిరక్కుడైన్దు నీరాడాదే,పళ్ళిక్కిడత్తియో పావాయ్ ! నీనన్నాళాల్,కళ్ళమ్ తవిర్‍న్దు కలన్దేలో రెమ్బావాయ్…

పంచాంగం 29-12-2019 ఆదివారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే ,  శుక్ల పక్షే, తృతీయాయాం ,భానువాసరే సూర్యోదయం 06:49 సూర్యాస్తమయం 05:47 తిథి శుక్ల తృతీయా పగలు 12:18 నక్షత్రం శ్రవణం రాత్రి 08:32 యోగముహర్షణ రాత్రి 08:18 కరణం గరజి పగలు 12:18 వణిజ…

పంచాంగం 28-12-2019 శనివారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే ,  శుక్ల పక్షే, ద్వితీయాయాం , శనివాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం 05:46 తిథి శుక్ల ద్వితీయా పగలు 11:12 నక్షత్రంఉత్తరాషాఢ సాయంత్రము 06:46 యోగమువ్యాఘాత రాత్రి 08:28 కరణం కౌలవ పగలు 11:12 తైతుల…

తిరుప్పావై- 12వ పాశురము

తిరుప్పావై - 12వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 12వ పాశురము :- కనైత్తిళం కత్తెరుమై కన్రుక్కిరంగినినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,ననైత్తిల్లమ్ శేరాక్కుమ్ నర్చెల్వన్తంగాయ్పనిత్తెలైవీళ నిన్వాశల్ కడైపత్తిచ్చినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానై చెత్తమనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుమ్ నీ వాయ్ తిఱవాయ్ఇనిత్తా నెళున్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్అనైత్తిల్లత్తారు…

పంచాంగం 27-12-2019 శుక్రవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  పుష్యమాసే ,  శుక్ల పక్షే, ప్రతిపత్ తిథౌ , శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:48 సూర్యాస్తమయం 05:46 తిథి శుక్ల ప్రతిపత్ పగలు 10:41 నక్షత్రంపూర్వాషాఢ సాయంత్రము 05:33 యోగముధృవ రాత్రి 09:05 కరణం బవ పగలు 10:41…

తిరుప్పావై- 11వ పాశురము

తిరుప్పావై - 11వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 11వ పాశురము :- కత్తు క్కఱవై క్కణంగళ్ పల కఱన్దుశెతార్ తిఱ లళియ చ్చెన్రు శెరుచ్చెయ్యుమ్కుత్త మొన్రిల్లాద కోవలర్దమ్ పొర్కొడియేపుత్తర వల్గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్శుత్తత్తు తోళిమారెల్లారుమ్ వన్దు నిన్ముత్తమ్ పుగున్దు…

తిరుప్పావై- 10వ పాశురము

తిరుప్పావై - 10వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 10వ పాశురము :- నోత్తు చ్చువర్‍క్కమ్ పుహిగిన్ఱ అమ్మనాయ్!మాత్తముమ్ తారారో వాశల్ తిఱవాదార్నాత్తత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్; - నమ్మాల్పోత్తప్పఱై తరుమ్ పుణ్ణియనాల్; పణ్డొరునాళ్,కూత్తత్తిన్ వాయ్ వీళ్‍న్ద కుమ్బకరణనుమ్తోత్తు మునక్కే పెరున్దుయిల్…

పంచాంగం 26-12-2019 గురువారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  మార్గశిరమాసే,  కృష్ణ పక్షే, అమావాస్యాయాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం 05:45 తిథి అమావాస్య పగలు 10:45 నక్షత్రంమూలపగలు 04:53యోగమువృద్ధి రాత్రి 10:07 కరణం నాగవం పగలు 10:45కింస్తుఘ్నం రాత్రి 10:43 అమృత ఘడియలుపగలు 10:26 నుండి…

సూర్యగ్రహణము : 26-12-2019

శ్రీరామ సూర్యగ్రహణము : 26-12-2019శ్రీకంచికామకోటిపీఠ పంచాగముననుసరించి ఈ సంవత్సరం మార్గశిర కృష్ణ అమావాస్యా గురువారం 26.12.2019 మూలా నక్షత్రములో ధనూరాశిలో కేతుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం సంభవించును. స్పర్శకాలం : పగలు 08:08మధ్యకాలం : పగలు 09:39మోక్షకాలం : పగలు 11:10 మొత్తం పుణ్యకాలం…

పంచాంగం 25-12-2019 బుధవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  మార్గశిరమాసే,  కృష్ణ పక్షే, చతుర్దశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం 05:45 తిథి కృష్ణ చతుర్దశీ పగలు 11:19 నక్షత్రంజ్యేష్ట పగలు 04:43 యోగముగండ రాత్రి 11:35 కరణం శకుని పగలు 11:19 చతుష్పాత్ రాత్రి 11:02…

తిరుప్పావై- 9వ పాశురము

తిరుప్పావై - 9వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 9వ పాశురము :- తూమణి మాడత్తుచ్చుత్తమ్ విళక్కెరియతూపమ్ కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుమ్మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిరవాయ్మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో! ఉన్ మగళ్ దాన్ఊమైయో ?…

పంచాంగం 24-12-2019 మంగళవారము

వికారినామసంవత్సరే, దక్షిణాయనే, హేమంతఋతౌ,  మార్గశిరమాసే,  కృష్ణ పక్షే, త్రయోదశ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:47 సూర్యాస్తమయం 05:44 తిథి కృష్ణ త్రయోదశీ పగలు 12:20 నక్షత్రంఅనురాధ సాయంత్రం 05:01 యోగముశూల రాత్రి 01:25 కరణం వణిజ పగలు 12:20 భద్ర రాత్రి 11:50…

తిరుప్పావై- 8వ పాశురము

తిరుప్పావై - 8వ పాశురముశ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల ఆంధ్ర అనువాదముతో 8వ పాశురము:- కీళ్ వానమ్ వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరు వీడుమేయ్వాన్ పరన్దనకాణ్! మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుమ్పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నైకూవువాన్ వన్దు నిన్రోమ్ కోదుకలముడైయపావాయ్ ! ఎళు న్దిరాయ్, పాడిప్పరై కొణ్డుమావాయ్  పిళన్దానై…