వేమన శతకం – 21

వేమన శతకం

ఆ. అల్పుడైనవాని|కధిక భాగ్యముగల్గ
దొడ్డవారిఁదిట్టి|తొలఁగ గొట్టు
అల్పజాతి మొప్పె|యధికుల నెఱుఁగునా
విశ్వదాభిరామ|వినురవేమ!

తాత్పర్యము : ఓ వేమా! హీనబుద్ధిగలవానికి సంపద గల్గినచో మంచి వారిని తిట్టి వెళ్ళగొట్టును. తక్కువ జాతికి చెందిన మూర్ఖునికి తనకంటె గొప్పవారైన మనుష్యులను తెలుసుకొనుట చేతగాదు.

Vemana Shatakam -21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s