సుమతీ శతకము-19

సుమతీ శతకము.

క. ఎప్పుడు దప్పులు వెదకెడు
నప్పురుషుని కొల్వగూడ | దదియెట్లన్నన్
సర్పంబు పడగనీడను
గప్ప వసించిన విధంబు | గదరా సుమతీ !

తాత్పర్యము : సుమతీ! ఎల్లపుడు దోషములను వెదుకుచూ ఉండే యజమానుని సేవ చేయకూడదు. పాము నీడలో కప్ప ఉండినట్లుగా అది ప్రతిక్షణమునను ప్రాణాపాయము కలిగించునదే.

Sumati Shatakamu – 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s