వేమన శతకం – 19

వేమన శతకం

ఆ. విద్యలేని వాడు | విద్యాధికుల చెంత
ఉండినంత పండి | తుండు కాడు
కొలని హంసల కడ | కొక్కెర ఉన్నట్లు
విశ్వదాభిరామ | వినురవేమా!

తాత్పర్యము : ఓ వేమా! కొలనులలో హంసల వద్ద కొంగ ఉన్ననూ ఆ కొంగ హంస కాదు. అట్లే చదువులేనివాడు గొప్ప చదువరి వద్ద ఉన్ననూ ఏ మాత్రము కూడా పండితుండు కాలేడు.

Vemana Shatakam -19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s