సౌందర్యలహరి 10 : అద్వైతరసానుభూతి : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 10 : అద్వైతరసానుభూతి : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య సుధాధారా సారైః చరణ యుగళాంతర్విగళితైః ప్రపంచం సించంతీ పునరపి రసామ్నాయ మహసః అవాప్య స్వాం భూమిం భుజగనిభ మధ్యుష్ఠవలయం స్వమాత్మానం కృత్వా స్వపిషి కుల కుండే కుహరిణి || 10 ||…

పంచాంగం 24-10-2019 గురువారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణ పక్షే, ఏకాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం 05:45తిథికృష్ణ ఏకాదశిరాత్రి 10:15నక్షత్రంమఘపగలు 01:14యోగముశుక్లపగలు 01:32 కరణం బవపగలు 11:40బాలవరాత్రి 10:15అమృత ఘడియలు పగలు 11:01 నుండి 12:30రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:10 నుండి…

సుమతీ శతకము-9

సుమతీ శతకము క. ఆకొన్న కూడె యమృతము తాకొందక నిచ్చువాడె | దాత ధరిత్రిన్, సో కోర్చువాడె మనుజుడు, యేకువగలవాడె వంశ | తిలకుడు సుమతీ! తాత్పర్యము: సుమతీ! ఆకలి అయినప్పుడు లభించిన అన్నమే అమృతము. బాధపెట్టక దాతృత్వముతో ధనాదులు ఇచ్చువాడే…

వేమన శతకం – 9

వేమన శతకం ఆ. నిండు నదులు పాఱు | నిల్చి గంభీరమై వెఱ్ఱివాగు పాఱు | వేగబొర్లి అల్పుడాడు రీతి | నధికుండు నాడునా విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ! తాత్పర్యము: ఓ వేమా! గొప్పనదులు నిదానముగాను, గంభీరముగాను ప్రవహించును. కానీ చిన్న…

సౌందర్యలహరి 9 : కుండలినీ చక్రాలు: పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 9 : కుండలినీ చక్రాలు : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం స్థితం స్వాధిష్టానే హృదిమరుతమాకాశముపరి మనోఽపి భ్రూమధ్యే సకలమపి భిత్వా కులపథం సహస్రారే పద్మే సహ రహసి పత్యా విహరసే || 9 ||…

వేమన శతకం – 8

వేమన శతకం ఆ. అల్పుడెపుడు బల్కు | నాడంబరముగాను సజ్జనుండు పల్కు | జల్లగాను కంచుమ్రోగునట్లు | కనకంబు మ్రోగునా ! విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ ! తాత్పర్యము : ఓ వేమా ! కంచు మ్రోగునట్లు బంగారము ఏ విధముగా…

సుమతీ శతకము-8

సుమతీ శతకము క. అల్లుని మంచితనంబును గొల్లని సాహిత్యవిద్య, | కోమలి నిజమున్ బొల్లున దంచని బియ్యము, దెల్లని కాకులును లేవు | తెలియర సుమతీ ! తాత్పర్యము : సుమతీ ! మంచితనము గల అల్లుడును, గొల్లవాని సాహిత్యపరిజ్ఞానము, నిజాయతీ…

పంచాంగం 23-10-2019 బుధవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణ పక్షే, దశమ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:15 సూర్యాస్తమయం 05:45తిథికృష్ణ దశమిరాత్రి 01:05నక్షత్రంఆశ్రేషపగలు 03:08యోగముశుభపగలు 04:52 కరణం వణిజపగలు 02:18భద్రరాత్రి 01:05అమృత ఘడియలు పగలు 01:37 నుండి 03:08 దుర్ముహూర్తం పగలు 11:37నుండి…

సౌందర్యలహరి 8 : నిజమైన పూజ: పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 8 : నిజమైన పూజ : పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య (గతసంచికలకోసం పోస్టు చివరలో చూడండి) సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపి వాటీ పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవటి చింతామణిగృహే| శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంకనిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || 8…

వేమన శతకం – 7

వేమన శతకం ఆ. మిరెము గింజ చూడ | మీద నల్లగనుండు కొఱికి చూడ లోన | జుఱుకు మనును సజ్జనులగువారి | సార మిట్లుండురా విశ్వదాభిరామ | వినుర వేమ ! తాత్పర్యము : ఓ వేమా ! మిరియపుగింజ…

సుమతీ శతకము-7

సుమతీ శతకము క. అప్పిచ్చువాడు, వైద్యుడు, నెప్పుడు నెడతెగక పాఱు | నేఱున్, ద్విజుడున్ జొప్పడిన యూర నుండుము చొప్పడకున్నట్టి యూరు | జొరకుము సుమతీ ! తాత్పర్యము : సుమతీ ! అవసరమునకు అప్పు ఇచ్చువాడును, రోగములను నివారించు వైద్యుడును,…

పంచాంగం 22-10-2019 మంగళవారము

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణ పక్షే, నవమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం 05:46తిథికృష్ణ నవమిరాత్రి 03:30నక్షత్రంపుష్యమిపగలు 04:33యోగముసాధ్యరాత్రి 07:50 కరణం తైతులపగలు 04:27గరజిరాత్రి 03:30అమృత ఘడియలు పగలు 10:23 నుండి 11:56 దుర్ముహూర్తం పగలు 08:32నుండి…

పోతన భాగవతం: శివుడు దేవప్రార్థితుండై హాలాహలమును పానము సేయుట

పోతన భాగవతం : శివుడు దేవప్రార్థితుండై హాలాహలమును పానము సేయుట (ఎనిమిదవ స్కందము ) క. కంటే జగముల దుఖము, వింటే జలజనిత విషము వేడిమి; ప్రభువై యుంటకు నార్తుల యాపద, గెంటించుట ఫలము; దాన గీర్తి మృగాక్షీ! ఓ హరిణాక్షీ!…

సుమతీ శతకము-6

సుమతీ శతకము క. అప్పుగొని చేయు విభవము ముప్పున బ్రాయంపుటాలు, | మూర్ఖుని తపముం దప్పరయని నృపరాజ్యము దెప్పరమై మీద గీడు | దెచ్చుర సుమతీ ! || 6 || తాత్పర్యము: సుమతీ ! అప్పుదెచ్చుకొని విలాసములు అనుభవించుట, వృద్ధాప్యము…

వేమన శతకం – 6

వేమన శతకం ఆ. మృగ మదంబుచూడ | మీద నల్లగనుండు పరిఢవిల్లు దాని | పరిమళంబు గురువులైన వారి | గుణము లీలాగురా ! విశ్వదాభిరామ | వినురవేమ ! || 6 || తాత్పర్యము: ఓ వేమా! కస్తూరి చూచుటకు…

పంచాంగం 21-10-2019 సోమవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణ పక్షే, సప్తమ్యాం తదుపరి అష్టమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం 05:47తిథికృష్ణ సప్తమిఉదయము 06:43అష్టమి రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:24నక్షత్రంపునర్వసు సాయంత్రం 05:27యోగముసిద్ధరాత్రి 10:22 కరణం బవ ఉదయము 06:43 బాలవ సాయంత్రం…

పంచాంగం 20-10-2019 ఆదివారము

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, శరదృతౌ, ఆశ్వయుజమాసే, కృష్ణ పక్షే, షష్ఠ్యాం , రవివాసరే సూర్యోదయం 06:14 సూర్యాస్తమయం 05:47తిథికృష్ణ షష్ఠిఉదయము 07:28నక్షత్రంఆర్ద్ర సాయంత్రం 05:47యోగముశివరాత్రి 12:27 కరణం వణిజ ఉదయము 07:28 భద్ర రాత్రి 07:05అమృత ఘడియలు ఉదయము 07:42…

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-3 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య

సౌందర్యలహరి 8 : మణిద్వీప వర్ణన-3 పరమాచార్యుల వ్యాఖ్య (గతసంచికలకోసం పోస్టు చివరలో చూడండి) సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిటపి వాటీ పరివృతే మణిద్వీపే నీపోపవనవటి చింతామణిగృహే| శివాకారే మంచే పరమశివ పర్యంకనిలయాం భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానందలహరీమ్ || 8 ||…

సుమతీ శతకము-5

సుమతీ శతకము క. అధరము గదలియుగదలక మధురములగు భాష లుడిగి | మౌన వ్రతుడౌ నధికార రోగపూరిత బధిరాంధక శవము జూడ | బాపము సుమతీ ! తాత్పర్యము : సుమతీ ! పెదవి కదలీకదలకుండ వినుటకు తగిన మాటలు కూడా…