త్యాగరాజకీర్తన :దేవాది దేవ సదాశివ

రాగం: సింధునామ క్రియ  
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
దేవాది దేవ, సదాశివ,
దిననాథ సుధాకర దహన నయన ॥దేవాది॥

అనుపల్లవి:
దేవేశ! పితామహ మృగ్య శమా
ది గుణాభరణ గౌరీ రమణ ॥దేవాది॥

చరణము:
భవచంద్ర కళాధర నీలగళ
భానుకోటి సంకాశ శ్రీశనుత
తవ పాద భక్తిం దేహి దీనబంధో
దరహాస వదన త్యాగరాజనుత ॥దేవాది॥

Devadi Deva Sada Shiva : Tyagaraja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s