ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :మాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి

రాగం: రమా మనోహరి 
తాళం: రూపకం

పల్లవి
మాతంగి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి మామవ

అనుపల్లవి
మాతంగ వదనాది గురు గుహ జనని ధనిని

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
మంద స్మిత మహా దేవ మనోల్లాసిని నళిని

చరణం
రమా మనోహరి రాకేందు శేఖరి సుఖకరి
రణత్కింకిణి మేఖలా భాస్వరి సుందరి

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
వామ మార్గ ప్రియకరి శంకరి సర్వేశ్వరి

Muttuswami Deekshit : mAtangi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s