ముత్తయ్య భాగవతార్ కీర్తన : జయ మహిషాసుర మర్దిని

రాగం: హంసధ్వని  
తాళం: రూపకం

పల్లవి:
జయ మహిషాసురమర్దిని శ్రితజన పాలిని || జయ || 

అను పల్లవి:
జయ జయేన్ద్ర పూజితే జయ జయ జయ జగన్మాతే  || జయ || 

చరణములు:
జయ జయ మధురిపు సోదరి
జయ జయ శ్రీ శాతోదరి 
జయ గణేశ గురుగుహ జనని
జయ హరికేశ భామిని ॥జయ॥

Jaya mahishasura mardini : Muttaiah Bhagavatar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s