త్యాగరాజకీర్తన :శివే పాహిమాం

రాగం: కల్యాణి 
తాళం: ఆది

పల్లవి:
శివే పాహి మా మంబికే! శ్రిత ఫలదాయకి ॥శివే॥

అను పల్లవి:
కావేరిజోత్తర తీరవాసిని కాత్యాయని ధర్మ సంవర్ధని ॥శివే॥

చరణములు:
స్వభావమౌ నీ ప్రభావము మహా
నుభావురాలైన భారతికి పొగ
డ భారమై యుండ భావజారా
తిభామ నే నెంత? భాగ్యదాయకి ॥శివే॥

కలార్థమిది శశికలాధరి యుప
వలారి మాయా విలాసిని స
కలాగమనుతె బలారి యన శుభ
ఫలా లొసగు పరమ లాలనమ్మున ॥శివే॥

చరాచరమయి కరారవిందము
న రామ చిలుకను బిరాన బూని
పరాకు జూడరాదు శ్రీరఘు
వరాప్తుఁడగు త్యాగరాజ వినుతే ॥శివే॥

Shive pahimam ambike : Tyagaraja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s