ముత్తుస్వామిదీక్షితుల నొట్టుస్వరం: పాహి దుర్గే

రాగం: శంకరాభరణమ్ 
తాళం: చతుశ్ర ఏకమ్

పాహి దుర్గే భక్తిం దేహి
పద్మ కరే విజయ చిచ్ఛక్తే
ఏహి దేహి సర్వజ్ఞే
యతి నుత గణ పతి గురు గుహ జనని మామ్ (పాహి)

Muttuswamy Dikshitulu : Pahi Durge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s