దుర్గా స్తోత్రాలు

దుర్గా స్తోత్రాలు

దుర్గా ధ్యాన శ్లోకము

శ్రీదుర్గాదేవీకవచ స్తోత్రం

శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ(పారాయణస్తోత్రమ)

శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ

శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః

దుర్గాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ (పారాయణస్తోత్రము)

దుర్గా స్తుతి(పారాయణస్తోత్రము)

అర్గలా స్తోత్రమ్

అర్గలా స్తోత్రమ్ (పారాయణ స్తోత్రము)

శ్రీ దుర్గా పంచరత్న స్తోత్రం – జగద్గురు శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ శ్రీపాదైః కృతం

దుర్గాద్వాత్రింశన్నామమాలా

Durga stotras

for more related posts -> https://shankaravani.org/tag/durga/

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s