ముత్తుస్వామిదీక్షితుల కీర్తన : సరస్వతీ విధి యువతీ

రాగం: హిందోళం
తాళం: రూపకం

పల్లవి
సరస్వతీ విధి యువతీ సంరక్షతు మాం శ్రీ

సమష్టి చరణం
మురళీ వీణా గాన వినోదినీ సంవేదినీ
చారు చంద్ర హాసినీ సరసీరుహ లోచనీ

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
మురారి గురు గుహ మోదినీ శబ్దార్థ స్వరూపిణీ
హంసినీ బ్రహ్మాణీ ఆరక్త వర్ణ రూపిణీ

Muttuswamy Dikshitulu : Saraswati Vidhiyuvati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s