శంకరస్తోత్రాలు : కనకధారాస్తోత్రమ్

శంకరస్తోత్రాలు : కనకధారాస్తోత్రమ్

అఙ్గం హరేః పులకభూషణమాశ్రయన్తీ
భృఙ్గాఙ్గనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ ।
అఙ్గీకృతాఖిలవిభూతిరపాఙ్గలీలా
మాఙ్గల్యదాస్తు మమ మఙ్గళదేవతాయాః ॥ 1 ॥

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని ।
మాలా దృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా
సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసమ్భవాయాః ॥ 2 ॥

విశ్వామరేన్ద్రపదవిభ్రమదానదక్షం
ఆనన్దహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి ।
ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్ధ-
మిన్దీవరోదరసహోదరమిన్దిరాయాః ॥ 3॥

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకున్దం
ఆనన్దకన్దమనిమేషమనఙ్గతన్త్రమ్ ।
ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం
భూత్యై భవేన్మమ భుజఙ్గశయాఙ్గనాయాః ॥ 4 ॥

బాహ్వన్తరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా
హారావలీవ హరినీలమయీ విభాతి ।
కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా
కల్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః ॥ 5॥

కాలామ్బుదాళిలలితోరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదఙ్గనేవ ।
మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనన్దనాయాః ॥ 6॥

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్
మాఙ్గల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన ।
మయ్యాపతేత్తదిహ మన్థరమీక్షణార్ధం
మన్దాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః ॥ 7॥

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణామ్బుధారాం
అస్మిన్నకిఞ్చనవిహఙ్గశిశౌ విషణ్ణే ।
దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం
నారాయణప్రణయినీనయనామ్బువాహః ॥ 8॥

ఇష్టా విశిష్టమతయోఽపి యయా దయార్ద్ర
దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభన్తే ।
దృష్టిః ప్రహృష్టకమలోదరదీప్తిరిష్టాం
పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః ॥ 9॥

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసున్దరీతి
శాకమ్బరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి ।
సృష్టిస్థితిప్రలయకేలిషు సంస్థితాయై
తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై ॥ 10॥

శ్రుత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోఽస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై ।
శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై ॥ 11॥

నమోఽస్తు నాలీకనిభాననాయై
నమోఽస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై ।
నమోఽస్తు సోమామృతసోదరాయై
నమోఽస్తు నారాయణవల్లభాయై ॥ 12॥

నమోఽస్తు హేమామ్బుజపీఠికాయై
నమోఽస్తు భూమణ్డలనాయికాయై ।
నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై
నమోఽస్తు శార్ఙ్గాయుధవల్లభాయై ॥ 13॥

నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునన్దనాయై
నమోఽస్తు విష్ణోరురసి స్థితాయై ।
నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై
నమోఽస్తు దామోదరవల్లభాయై ॥ 14॥

నమోఽస్తు కాన్త్యై కమలేక్షణాయై
నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై ।
నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై
నమోఽస్తు నన్దాత్మజవల్లభాయై ॥ 15॥

సమ్పత్కరాణి సకలేన్ద్రియనన్దనాని
సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి।
త్వద్వన్దనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశం కలయన్తు మాన్యే ॥ 16॥

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః
సేవకస్య సకలార్థసమ్పదః ।
సన్తనోతి వచనాఙ్గమానసైః
త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే ॥ 17॥

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే
ధవళతమాంశుకగన్ధమాల్యశోభే ।
భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ ॥ 18॥

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుమ్భముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారుజలప్లుతాఙ్గీమ్ ।
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష
లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ ॥ 19॥

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం
కరుణాపూరతరఙ్గితైరపాఙ్గైః ।
అవలోకయ మామకిఞ్చనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః ॥ 20॥

స్తువన్తి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం
త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ ।
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాగినో
భవన్తి తే భువి బుధభావితాశయాః ॥ 21॥

సువర్ణధారాస్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్యనిర్మితమ్|
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ || 22 ||

బిల్వాటవీమధ్యలసత్సరోజే
సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టామ్|
అష్టాపదాంభోరుహపాణిపద్మాం
సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీమ్ || 23 ||

కమలాసనపాణినా లలాటే
లిఖితామక్షరపంక్తిమస్య జంతోః|
పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణాతే
ధనికద్వారనివాసదుఃఖదోగ్ధ్రీమ్ || 24 ||

అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యా
వక్షస్థ్సలం భర్తృగృహం మురారేః|
కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే
లీలాగృహం మే హృదయారవిందమ్ || 25 ||

॥ ఇతి శ్రీ శఙ్కరభగవత్పాదాచార్యకృతం శ్రీ కనకధారాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Shankara Stotra : Kanakadhara Stotram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s