ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :హిరణ్మయీం లక్ష్మీం

రాగం: లలితా 
తాళం: రూపకం

పల్లవి
హిరణ్మయీం లక్ష్మీం సదా భజామి
హీన మానవాశ్రయం త్యజామి

అనుపల్లవి
చిర-తర సంపత్ప్రదాం
క్షీరాంబుధి తనయాం

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
హరి వక్షఃస్థలాలయాం హరిణీం చరణ కిసలయాం
కర కమల ధృత కువలయాం మరకత మణి-మయ వలయాం

చరణం
శ్వేత ద్వీప వాసినీం శ్రీ కమలాంబికాం పరాం
భూత భవ్య విలాసినీం భూసుర పూజితాం వరాం
మాతరం అబ్జ మాలినీం మాణిక్యాభరణ ధరాం
గీత వాద్య వినోదినీం గిరిజాం తాం ఇందిరాం

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
శీత కిరణ నిభ వదనాం శ్రిత చింతామణి సదనాం
పీత వసనాం గురు గుహ మాతుల కాంతాం లలితాం

Muttuswami Deekshit : Hiranmayeem Lakshmim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s