ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :శ్రీ భార్గవీ

రాగం: మంగళ కైశికీ
తాళం: చాపు

పల్లవి
శ్రీ భార్గవీ భద్రం మే దిశతు
శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీ

అనుపల్లవి
సౌభాగ్య లక్ష్మీ సతతం మామవతు
సకల లోక జననీ విష్ణు మోహినీ

చరణం
మదన గురు మానినీ మమ మనసి తిష్ఠతు
మధుకర విజయ మంగళ కైశికా నివసతు
సదన మధ్యే మహా లక్ష్మీ సదా విహరతు
సామజ హేమ కుంభ స్నాపితా విజయతు

మధ్యమ కాల సాహిత్యం
పద నయనానన కర నలినీ పరమ పురుష హరి ప్రణయినీ
వదన కమల గురు గుహ ధరణీశ్వర నుత రంగ నాథ రమణీ

Muttuswami Deekshit : Sri Bhargavi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s