శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రం

అస్య శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః । అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీలలితామహాత్రిపురసున్దరీ దేవతా । మమ శ్రీలలితామహాత్రిపురసున్దరీప్రసాదసిద్యర్థే జపే వినియోగః ।

॥ ధ్యానమ్ ॥

సిన్దూరారుణ విగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలి స్ఫురత్
తారా నాయక శేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ ।
పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం
సౌమ్యాం రత్న ఘటస్థ రక్తచరణాం ధ్యాయేత్ పరామమ్బికామ్ ॥

అరుణాం కరుణాతరఙ్గితాక్షీం ధృతపాశాఙ్కుశపుష్పబాణచాపామ్ ।
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాఙ్గీమ్ ।
సర్వాలఙ్కారయుక్తాం సతత మభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం
శ్రీవిద్యాం శాన్తమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వ సమ్పత్ప్రదాత్రీమ్ ॥

సకుఙ్కుమవిలేపనామలికచుమ్బికస్తూరికాం
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాఙ్కుశామ్ ।
అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషామ్బరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరామ్యమ్బికామ్ ॥

   ॥ అథ శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ ।
చిదగ్నికుణ్డసమ్భూతా దేవకార్యసముద్యతా ॥ 1॥

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా ।
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాఙ్కుశోజ్జ్వలా ॥ 2॥

మనోరూపేక్షుకోదణ్డా పఞ్చతన్మాత్రసాయకా ।
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాణ్డమణ్డలా ॥ 3॥

చమ్పకాశోకపున్నాగసౌగన్ధికలసత్కచా ।
కురువిన్దమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమణ్డితా ॥ 4॥

అష్టమీచన్ద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితా ।
ముఖచన్ద్రకలఙ్కాభమృగనాభివిశేషకా ॥ 5॥

వదనస్మరమాఙ్గల్యగృహతోరణచిల్లికా ।
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా ॥ 6॥

నవచమ్పకపుష్పాభనాసాదణ్డవిరాజితా ।
తారాకాన్తితిరస్కారినాసాభరణభాసురా ॥ 7॥

కదమ్బమఞ్జరీకౢప్తకర్ణపూరమనోహరా ।
తాటఙ్కయుగలీభూతతపనోడుపమణ్డలా ॥ 8॥

పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః ।
నవవిద్రుమబిమ్బశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా ॥ 9॥

శుద్ధవిద్యాఙ్కురాకారద్విజపఙ్క్తిద్వయోజ్జ్వలా ।
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షిదిగన్తరా ॥ 10॥

నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ ।
మన్దస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసా ॥ 11॥

అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితా ।
కామేశబద్ధమాఙ్గల్యసూత్రశోభితకన్ధరా ॥ 12॥

కనకాఙ్గదకేయూరకమనీయభుజాన్వితా ।
రత్నగ్రైవేయచిన్తాకలోలముక్తాఫలాన్వితా ॥ 13॥

కామేశ్వరప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తనీ ।
నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయీ ॥ 14॥

లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమా ।
స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబన్ధవలిత్రయా ॥ 15॥

అరుణారుణకౌసుమ్భవస్త్రభాస్వత్కటీతటీ ।
రత్నకిఙ్కిణికారమ్యరశనాదామభూషితా ॥ 16॥

కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితా ।
మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితా ॥ 17॥

ఇన్ద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజఙ్ఘికా ।
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితా ॥ 18॥

నఖదీధితిసఞ్ఛన్ననమజ్జనతమోగుణా ।
పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహా ॥ 19॥

శిఞ్జానమణిమఞ్జీరమణ్డితశ్రీపదామ్బుజా ।
మరాలీమన్దగమనా మహాలావణ్యశేవధిః ॥ 20॥

సర్వారుణాఽనవద్యాఙ్గీ సర్వాభరణభూషితా ।
శివకామేశ్వరాఙ్కస్థా శివా స్వాధీనవల్లభా ॥ 21॥

సుమేరుమధ్యశృఙ్గస్థా శ్రీమన్నగరనాయికా ।
చిన్తామణిగృహాన్తస్థా పఞ్చబ్రహ్మాసనస్థితా ॥ 22॥

మహాపద్మాటవీసంస్థా కదమ్బవనవాసినీ ।
సుధాసాగరమధ్యస్థా కామాక్షీ కామదాయినీ ॥ 23॥

దేవర్షిగణసఙ్ఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా ।
భణ్డాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితా ॥ 24॥

సమ్పత్కరీసమారూఢసిన్ధురవ్రజసేవితా ।
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా ॥ 25॥

చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతా ।
గేయచక్రరథారూఢమన్త్రిణీపరిసేవితా ॥ 26॥

కిరిచక్రరథారూఢదణ్డనాథాపురస్కృతా ।
జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగా ॥ 27॥

భణ్డసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితా ।
నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా ॥ 28॥

భణ్డపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనన్దితా ।
మన్త్రిణ్యమ్బావిరచితవిషఙ్గవధతోషితా ॥ 29॥

విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనన్దితా ।
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా ॥ 30॥

మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయన్త్రప్రహర్షితా ।
భణ్డాసురేన్ద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ ॥ 31॥

కరాఙ్గులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృతిః ।
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికా ॥ 32॥

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభణ్డాసురశూన్యకా ।
బ్రహ్మోపేన్ద్రమహేన్ద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా ॥ 33॥

హరనేత్రాగ్నిసన్దగ్ధకామసఞ్జీవనౌషధిః ।
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపఙ్కజా ॥ 34॥

కణ్ఠాధఃకటిపర్యన్తమధ్యకూటస్వరూపిణీ ।
శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణీ ॥ 35॥

మూలమన్త్రాత్మికా మూలకూటత్రయకలేబరా ।
కులామృతైకరసికా కులసఙ్కేతపాలినీ ॥ 36॥

కులాఙ్గనా కులాన్తస్థా కౌలినీ కులయోగినీ ।
అకులా సమయాన్తస్థా సమయాచారతత్పరా ॥ 37॥

మూలాధారైకనిలయా బ్రహ్మగ్రన్థివిభేదినీ ।
మణిపూరాన్తరుదితా విష్ణుగ్రన్థివిభేదినీ ॥ 38॥

ఆజ్ఞాచక్రాన్తరాలస్థా రుద్రగ్రన్థివిభేదినీ ।
సహస్రారామ్బుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ ॥ 39॥

తటిల్లతాసమరుచిః షట్చక్రోపరిసంస్థితా ।
మహాసక్తిః కుణ్డలినీ బిసతన్తుతనీయసీ ॥ 40॥

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్యకుఠారికా ।
భద్రప్రియా భద్రమూర్తిర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ ॥ 41॥

భక్తిప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా ।
శామ్భవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ ॥ 42॥

శాఙ్కరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చన్ద్రనిభాననా ।
శాతోదరీ శాన్తిమతీ నిరాధారా నిరఞ్జనా ॥ 43॥

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా ।
నిర్గుణా నిష్కలా శాన్తా నిష్కామా నిరుపప్లవా ॥ 44॥

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపఞ్చా నిరాశ్రయా ।
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్ధా నిరవద్యా నిరన్తరా ॥ 45॥

నిష్కారణా నిష్కలఙ్కా నిరుపాధిర్నిరీశ్వరా ।
నీరాగా రాగమథనీ నిర్మదా మదనాశినీ ॥ 46॥

నిశ్చిన్తా నిరహఙ్కారా నిర్మోహా మోహనాశినీ ।
నిర్మమా మమతాహన్త్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ ॥ 47॥

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ ।
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ ॥ 48॥

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేదనాశినీ ।
నిర్నాశా మృత్యుమథనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా ॥ 49॥

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా ।
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహన్త్రీ సుఖప్రదా ॥ 50॥

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా ।
సర్వజ్ఞా సాన్ద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ॥ 51॥

సర్వశక్తిమయీ సర్వమఙ్గలా సద్గతిప్రదా ।
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమన్త్రస్వరూపిణీ ॥ 52॥

సర్వయన్త్రాత్మికా సర్వతన్త్రరూపా మనోన్మనీ ।
మాహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీర్మృడప్రియా ॥ 53॥

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ ।
మహామాయా మహాసత్త్వా మహాశక్తిర్మహారతిః ॥ 54॥

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావీర్యా మహాబలా ।
మహాబుద్ధిర్మహాసిద్ధిర్మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ॥ 55॥

మహాతన్త్రా మహామన్త్రా మహాయన్త్రా మహాసనా ।
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా ॥ 56॥

మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాణ్డవసాక్షిణీ ।
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసున్దరీ ॥ 57॥

చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్ఠికలామయీ ।
మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీగణసేవితా ॥ 58॥

మనువిద్యా చన్ద్రవిద్యా చన్ద్రమణ్డలమధ్యగా ।
చారురూపా చారుహాసా చారుచన్ద్రకలాధరా ॥ 59॥

చరాచరజగన్నాథా చక్రరాజనికేతనా ।
పార్వతీ పద్మనయనా పద్మరాగసమప్రభా ॥ 60॥

పఞ్చప్రేతాసనాసీనా పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపిణీ ।
చిన్మయీ పరమానన్దా విజ్ఞానఘనరూపిణీ ॥ 61॥

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మవివర్జితా ।
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపన్తీ తైజసాత్మికా ॥ 62॥

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థావివర్జితా ।
సృష్టికర్త్రీ బ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిన్దరూపిణీ ॥ 63॥

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీ ఈశ్వరీ ।
సదాశివాఽనుగ్రహదా పఞ్చకృత్యపరాయణా ॥ 64॥

భానుమణ్డలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ ।
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ ॥ 65॥

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః ।
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్ ॥ 66॥

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమవిధాయినీ ।
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా ॥ 67॥

శ్రుతిసీమన్తసిన్దూరీకృతపాదాబ్జధూలికా ।
సకలాగమసన్దోహశుక్తిసమ్పుటమౌక్తికా ॥ 68॥

పురుషార్థప్రదా పూర్ణా భోగినీ భువనేశ్వరీ ।
అమ్బికాఽనాదినిధనా హరిబ్రహ్మేన్ద్రసేవితా ॥ 69॥

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా ।
హ్రీఙ్కారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా ॥ 70॥

రాజరాజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా ।
రఞ్జనీ రమణీ రస్యా రణత్కిఙ్కిణిమేఖలా ॥ 71॥

రమా రాకేన్దువదనా రతిరూపా రతిప్రియా ।
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలమ్పటా ॥ 72॥

కామ్యా కామకలారూపా కదమ్బకుసుమప్రియా ।
కల్యాణీ జగతీకన్దా కరుణారససాగరా ॥ 73॥

కలావతీ కలాలాపా కాన్తా కాదమ్బరీప్రియా ।
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా ॥ 74॥

విశ్వాధికా వేదవేద్యా విన్ధ్యాచలనివాసినీ ।
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయావిలాసినీ ॥ 75॥

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ ।
క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా ॥ 76॥

విజయా విమలా వన్ద్యా వన్దారుజనవత్సలా ।
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమణ్డలవాసినీ ॥ 77॥

భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచినీ ।
సంహృతాశేషపాషణ్డా సదాచారప్రవర్తికా ॥ 78॥

తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనచన్ద్రికా ।
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోఽపహా ॥ 79॥

చితిస్తత్పదలక్ష్యార్థా చిదేకరసరూపిణీ ।
స్వాత్మానన్దలవీభూతబ్రహ్మాద్యానన్దసన్తతిః ॥ 80॥

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యన్తీ పరదేవతా ।
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా ॥ 81॥

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా ।
శృఙ్గారరససమ్పూర్ణా జయా జాలన్ధరస్థితా ॥ 82॥

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిన్దుమణ్డలవాసినీ ।
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా ॥ 83॥

సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా ।
షడఙ్గదేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా ॥ 84॥

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ ।
నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకణ్ఠార్ధశరీరిణీ ॥ 85॥

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ ।
మూలప్రకృతిరవ్యక్తా వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణీ ॥ 86॥

వ్యాపినీ వివిధాకారా విద్యావిద్యాస్వరూపిణీ ।
మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముదీ ॥ 87॥

భక్తహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసన్తతిః ।
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తిః శివఙ్కరీ ॥ 88॥

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా ।
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా ॥ 89॥

చిచ్ఛక్తిశ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా ।
గాయత్రీ వ్యాహృతిః సన్ధ్యా ద్విజబృన్దనిషేవితా ॥ 90॥

తత్త్వాసనా తత్త్వమయీ పఞ్చకోశాన్తరస్థితా ।
నిస్సీమమహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ ॥ 91॥

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగణ్డభూః ।
చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గీ చామ్పేయకుసుమప్రియా ॥ 92॥

కుశలా కోమలాకారా కురుకుల్లా కులేశ్వరీ ।
కులకుణ్డాలయా కౌలమార్గతత్పరసేవితా ॥ 93॥

కుమారగణనాథామ్బా తుష్టిః పుష్టిర్మతిర్ధృతిః ।
శాన్తిః స్వస్తిమతీ కాన్తిర్నన్దినీ విఘ్ననాశినీ ॥ 94॥

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీకామరూపిణీ ।
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ ॥ 95॥

సుముఖీ నలినీ సుభ్రూః శోభనా సురనాయికా ।
కాలకణ్ఠీ కాన్తిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ ॥ 96॥

వజ్రేశ్వరీ వామదేవీ వయోఽవస్థావివర్జితా ।
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ ॥ 97॥

విశుద్ధిచక్రనిలయాఽఽరక్తవర్ణా త్రిలోచనా ।
ఖట్వాఙ్గాదిప్రహరణా వదనైకస్సమన్వితా ॥ 98॥

పాయసాన్నప్రియా త్వక్స్థా పశులోకభయఙ్కరీ ।
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతా డాకినీశ్వరీ ॥ 99॥

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా ।
దంష్ట్రోజ్జ్వలాఽక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్థితా ॥ 100॥

కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా ।
మహావీరేన్ద్రవరదా రాకిణ్యమ్బాస్వరూపిణీ ॥ 101॥

మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయసంయుతా ।
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా ॥ 102॥

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా ।
సమస్తభక్తసుఖదా లాకిన్యమ్బాస్వరూపిణీ ॥ 103॥

స్వాధిష్ఠానామ్బుజగతా చతుర్వక్త్రమనోహరా ।
శూలాద్యాయుధసమ్పన్నా పీతవర్ణాఽతిగర్వితా ॥ 104॥

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బన్ధిన్యాదిసమన్వితా ।
దధ్యన్నాసక్తహృదయా కాకినీరూపధారిణీ ॥ 105॥

మూలాధారామ్బుజారూఢా పఞ్చవక్త్రాఽస్థిసంస్థితా ।
అఙ్కుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా ॥ 106॥

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యమ్బాస్వరూపిణీ ।
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాననా ॥ 107॥

మజ్జాసంస్థా హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితా ।
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ ॥ 108॥

సహస్రదలపద్మస్థా సర్వవర్ణోపశోభితా ।
సర్వాయుధధరా శుక్లసంస్థితా సర్వతోముఖీ ॥ 109॥

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యమ్బాస్వరూపిణీ ।
స్వాహా స్వధాఽమతిర్మేధా శ్రుతిః స్మృతిరనుత్తమా ॥ 110॥

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్యశ్రవణకీర్తనా ।
పులోమజార్చితా బన్ధమోచనీ బర్బరాలకా ॥ 111॥

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః ।
సర్వవ్యాధిప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ ॥ 112॥

అగ్రగణ్యాఽచిన్త్యరూపా కలికల్మషనాశినీ ।
కాత్యాయనీ కాలహన్త్రీ కమలాక్షనిషేవితా ॥ 113॥

తామ్బూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా ।
మృగాక్షీ మోహినీ ముఖ్యా మృడానీ మిత్రరూపిణీ ॥ 114॥

నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియన్త్రీ నిఖిలేశ్వరీ ।
మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యా మహాప్రలయసాక్షిణీ ॥ 115॥

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ ।
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకావర్ణరూపిణీ ॥ 116॥

మహాకైలాసనిలయా మృణాలమృదుదోర్లతా ।
మహనీయా దయామూర్తిర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ ॥ 117॥

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీవిద్యా కామసేవితా ।
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా ॥ 118॥

కటాక్షకిఙ్కరీభూతకమలాకోటిసేవితా ।
శిరఃస్థితా చన్ద్రనిభా ఫాలస్థేన్ద్రధనుఃప్రభా ॥ 119॥

హృదయస్థా రవిప్రఖ్యా త్రికోణాన్తరదీపికా ।
దాక్షాయణీ దైత్యహన్త్రీ దక్షయజ్ఞవినాశినీ ॥ 120॥

దరాన్దోలితదీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ ।
గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః ॥ 121॥

దేవేశీ దణ్డనీతిస్థా దహరాకాశరూపిణీ ।
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాన్తతిథిమణ్డలపూజితా ॥ 122॥

కలాత్మికా కలానాథా కావ్యాలాపవినోదినీ ।
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా ॥ 123॥

ఆదిశక్తిరమేయాఽఽత్మా పరమా పావనాకృతిః ।
అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీ దివ్యవిగ్రహా ॥ 124॥

క్లీఙ్కారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ ।
త్రిపురా త్రిజగద్వన్ద్యా త్రిమూర్తిస్త్రిదశేశ్వరీ ॥ 125॥

త్ర్యక్షరీ దివ్యగన్ధాఢ్యా సిన్దూరతిలకాఞ్చితా ।
ఉమా శైలేన్ద్రతనయా గౌరీ గన్ధర్వసేవితా ॥ 126॥

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భాఽవరదా వాగధీశ్వరీ ।
ధ్యానగమ్యాఽపరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా ॥ 127॥

సర్వవేదాన్తసంవేద్యా సత్యానన్దస్వరూపిణీ ।
లోపాముద్రార్చితా లీలాకౢప్తబ్రహ్మాణ్డమణ్డలా ॥ 128॥

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా ।
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానన్దా యుగన్ధరా ॥ 129॥

ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణీ ।
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ ॥ 130॥

అష్టమూర్తిరజాజైత్రీ లోకయాత్రావిధాయినీ ।
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా ॥ 131॥

అన్నదా వసుదా వృద్ధా బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణీ ।
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానన్దా బలిప్రియా ॥ 132॥

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా ।
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభా గతిః ॥ 133॥

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా ।
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితా ॥ 134॥

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాథా చతురఙ్గబలేశ్వరీ ।
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసన్ధా సాగరమేఖలా ॥ 135॥

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశఙ్కరీ ।
సర్వార్థదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానన్దరూపిణీ ॥ 136॥

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ ।
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహామ్బా గుహ్యరూపిణీ ॥ 137॥

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా ।
సమ్ప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమణ్డలరూపిణీ ॥ 138॥

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ ।
గణామ్బా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాఙ్గీ గురుప్రియా ॥ 139॥

స్వతన్త్రా సర్వతన్త్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ ।
సనకాదిసమారాధ్యా శివజ్ఞానప్రదాయినీ ॥ 140॥

చిత్కలాఽఽనన్దకలికా ప్రేమరూపా ప్రియఙ్కరీ ।
నామపారాయణప్రీతా నన్దివిద్యా నటేశ్వరీ ॥ 141॥

మిథ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ ।
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రమ్భాదివన్దితా ॥ 142॥

భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా ।
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాన్తరవిప్రభా ॥ 143॥

భాగ్యాబ్ధిచన్ద్రికా భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనా ।
రోగపర్వతదమ్భోలిర్మృత్యుదారుకుఠారికా ॥ 144॥

మహేశ్వరీ మహాకాలీ మహాగ్రాసా మహాశనా ।
అపర్ణా చణ్డికా చణ్డముణ్డాసురనిషూదినీ ॥ 145॥

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ ।
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యమ్బకా త్రిగుణాత్మికా ॥ 146॥

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః ।
ఓజోవతీ ద్యుతిధరా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా ॥ 147॥

దురారాధ్యా దురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా ।
మహతీ మేరునిలయా మన్దారకుసుమప్రియా ॥ 148॥

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ ।
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ ॥ 149॥

మార్తాణ్డభైరవారాధ్యా మన్త్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః ।
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా ॥ 150॥

సత్యజ్ఞానానన్దరూపా సామరస్యపరాయణా ।
కపర్దినీ కలామాలా కామధుక్కామరూపిణీ ॥ 151॥

కలానిధిః కావ్యకలా రసజ్ఞా రసశేవధిః ।
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా ॥ 152॥

పరఞ్జ్యోతిః పరన్ధామ పరమాణుః పరాత్పరా ।
పాశహస్తా పాశహన్త్రీ పరమన్త్రవిభేదినీ ॥ 153॥

మూర్తాఽమూర్తాఽనిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా ।
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాన్తర్యామినీ సతీ ॥ 154॥

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా ।
ప్రసవిత్రీ ప్రచణ్డాఽఽజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః ॥ 155॥

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పఞ్చాశత్పీఠరూపిణీ ।
విశృఙ్ఖలా వివిక్తస్థా వీరమాతా వియత్ప్రసూః ॥ 156॥

ముకున్దా ముక్తినిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ ।
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్రప్రవర్తినీ ॥ 157॥

ఛన్దఃసారా శాస్త్రసారా మన్త్రసారా తలోదరీ ।
ఉదారకీర్తిరుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ ॥ 158॥

జన్మమృత్యుజరాతప్తజనవిశ్రాన్తిదాయినీ ।
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాన్త్యతీతకలాత్మికా ॥ 159॥

గమ్భీరా గగనాన్తస్థా గర్వితా గానలోలుపా ।
కల్పనారహితా కాష్ఠాఽకాన్తా కాన్తార్ధవిగ్రహా ॥ 160॥

కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేలితరఙ్గితా ।
కనత్కనకతాటఙ్కా లీలావిగ్రహధారిణీ ॥ 161॥

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధా క్షిప్రప్రసాదినీ ।
అన్తర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖసుదుర్లభా ॥ 162॥

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్థా త్రిపురమాలినీ ।
నిరామయా నిరాలమ్బా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః ॥ 163॥

సంసారపఙ్కనిర్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితా ।
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్త్రీ యజమానస్వరూపిణీ ॥ 164॥

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ ।
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ ॥ 165॥

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ ।
అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్థా కులరూపిణీ ॥ 166॥

వీరగోష్ఠీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ ।
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైన్దవాసనా ॥ 167॥

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్థస్వరూపిణీ ।
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదాశివకుటుమ్బినీ ॥ 168॥

సవ్యాపసవ్యమార్గస్థా సర్వాపద్వినివారిణీ ।
స్వస్థా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా ॥ 169॥

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యా చైతన్యకుసుమప్రియా ।
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా ॥ 170॥

దక్షిణాదక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖామ్బుజా ।
కౌలినీకేవలాఽనర్ఘ్యకైవల్యపదదాయినీ ॥ 171॥

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభవా ।
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మఙ్గలాకృతిః ॥ 172॥

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ ।
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ ॥ 173॥

వ్యోమకేశీ విమానస్థా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ ।
పఞ్చయజ్ఞప్రియా పఞ్చప్రేతమఞ్చాధిశాయినీ ॥ 174॥

పఞ్చమీ పఞ్చభూతేశీ పఞ్చసఙ్ఖ్యోపచారిణీ ।
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శమ్భుమోహినీ ॥ 175॥

ధరా ధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ ।
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా ॥ 176॥

బన్ధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ ।
సుమఙ్గలీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ ॥ 177॥

సువాసిన్యర్చనప్రీతాఽఽశోభనా శుద్ధమానసా ।
బిన్దుతర్పణసన్తుష్టా పూర్వజా త్రిపురామ్బికా ॥ 178॥

దశముద్రాసమారాధ్యా త్రిపురాశ్రీవశఙ్కరీ ।
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ ॥ 179॥

యోనిముద్రా త్రిఖణ్డేశీ త్రిగుణామ్బా త్రికోణగా ।
అనఘాఽద్భుతచారిత్రా వాఞ్ఛితార్థప్రదాయినీ ॥ 180॥

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడధ్వాతీతరూపిణీ ।
అవ్యాజకరుణామూర్తిరజ్ఞానధ్వాన్తదీపికా ॥ 181॥

ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లఙ్ఘ్యశాసనా ।
శ్రీచక్రరాజనిలయా శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీ ॥ 182॥

శ్రీశివా శివశక్త్యైక్యరూపిణీ లలితామ్బికా ।
ఏవం శ్రీలలితా దేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః ॥

॥ ఇతి శ్రీబ్రహ్మాణ్డ పురాణే ఉత్తరఖణ్డే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితాసహస్రనామస్తోత్రకథనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః ॥

| సర్వం శ్రీ లలితాపరదేవతార్పణమస్తు |

Lalita Sahasranamam

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s