లలితా కవచ స్తవ రత్నమ్ – బ్రహ్మకృతమ్

లలితా కవచ స్తవ రత్నమ్ – బ్రహ్మకృతమ్

అస్య శ్రీ లలితా కవచస్తవరత్న మంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషిః అమృతవిరాట్ ఛందః శ్రీ మహా త్రిపురసుందరీ లలితా పరాంబా దేవతా ఐం బీజం హ్రీం శక్తిః శ్రీం కీలకం మమ శ్రీ లలితాంబా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీ లలితా కవచ స్తవ రత్న మంత్ర జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్
శ్రీ విద్యాం పరిపూర్ణ మేరుశిఖరే బిందుత్రికోణే స్థితాం
వాగీశాది సమస్త భూతజననీం మంచే శివాకారకే |
కామాక్షీం కరుణారసార్ణవమయీం కామేశ్వరాంకస్థితాం
కాంతాం చిన్మయకామకోటినిలయాం శ్రీ బ్రహ్మవిద్యాం భజే || 1 ||

పంచ పూజాం కృత్వా యోని ముద్రాం ప్రదర్శ్య |

కకారః పాతు శీర్షం మే ఐకారః పాతు ఫాలకం |
ఈ కారః చక్షుషీ పాతు శ్రోత్రేరక్షేల్ల కారకః || 2 ||

హ్రీం కారః పాతు నాసాగ్రం వక్త్రం వాగ్భవ సంజ్ఞికః |
హకారః పాతు కంఠం మే స కారః స్కంధదేశకం || 3 ||

కకారో హృదయం పాతు హకారో జఠరం తథా |
అకారో నాభిదేశం తు హ్రీం కారః పాతు గుహ్యకం || 4 ||

కామకూటస్సదాపాతు కటిదేశం మమైవతు |
సకారః పాతుచోరూమే కకారః పాతు జానునీ || 5 ||

లకారః పాతు జంఘేమే హ్రీం కారః పాతు గుల్ఫకౌ |
శక్తికూటం సదా పాతు పాదౌ రక్షతు సర్వదా || 6 ||

మూలమంత్రకృతం చైతత్కవచం యో జపేన్నరః |
ప్రత్యహం నియతః ప్రాతస్తస్య లోకావశంవదాః || 7 ||

Lalita Kavacham

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s