ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కీర్తన :లలితా పరమేశ్వరీ

రాగం: సురటి
తాళం: ఆది

పల్లవి
లలితా పరమేశ్వరీ జయతి
లక్ష్మీ వాణీ నుత జగదంబా

చరణమ్
కోలాహల కామేశ్వర యువతీ
కోటి మార లావణ్య భగవతీ

మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్
కైలాస గిరి విహార తోషిణీ
కైవల్య ప్రద గురు గుహ జననీ

Muttuswami Deekshit : Lalita Parameshwari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s