త్యాగరాజకీర్తన :లలితే! శ్రీప్రవృద్ధే!

రాగం: భైరవి 
తాళం: ఆది

పల్లవి
లలితే! శ్రీప్రవృద్ధే! శ్రీమతి
లావణ్య నిధిమతి ॥లలితే॥

అను పల్లవి
తెలివిని వర్ధిల్లు శ్రీ – తపస్తీర్థ నగర నిలయె ॥లలితే॥

చరణములు
తెలియని బాలుఁడగాదా అంబ
తెలివి నా సొమ్ముగాదా
చలము సేయ మరియాదా
చల్లని మాటలు బల్కరాదా ॥లలితే॥

బ్రోచువా రిలను లేక
జూచిజూడక పరాకా
యీ సుజనుల వేడగ లేక
నే దాసుఁడ నీవే గతిగాక ॥లలితే॥

కన్నతల్లి శుభవదనె మీ
యన్న దయకు పాత్రుడనె
తిన్నగ శరణు జొచ్చితినే
త్యాగరాజ మానస సదనె ॥లలితే॥

Lalite Sri Pravruddhe : Tyagaraja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s