సహస్రఫలముల నోము కథ

సహస్రఫలముల నోము కథ ఒకనాడు పార్వతి శివుని నాథా! ఎల్లకాలము చేయు నోము వ్రతమేదని యడుగగా, ఆ స్వామి పార్వతీ! సహస్ర ఫలముల నోము ఎల్లకాలము చేయదగిన నోము. ఆ నోము చేసిన స్త్రీకి సర్వదేవతల దయయు కొంగు బంగారమైయుండునని చెప్పెను.…

పంచాంగం 27-09-2019 శుక్రవారము

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, త్రయోదశ్యాం తదుపరి చతుర్దశ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:09 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథికృష్ణ త్రయోదశిఉదయం 07:30 కృష్ణ చతుర్దశి రాత్రి 03:45నక్షత్రం పూర్వఫల్గుని రాత్రి 01:03యోగముశుభ రాత్రి 12:38 కరణం వణిజ ఉదయం…

పంచాంగం 26-09-2019 గురువారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వాదశ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:05తిథికృష్ణ ద్వాదశి పగలు 10:59నక్షత్రం ఆశ్రేషఉదయం 06:38మఘరాత్రి 03:59యోగముసిద్ధపగలు 08:50సాధ్యరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:52 కరణంతైతులపగలు 10:59గరజిరాత్రి 09:15అమృత ఘడియలుఉదయం 06:38 వరకురాత్రి 01:51…

పంచాంగం 25-09-2019 బుధవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ఏకాదశ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:06తిథికృష్ణ ఏకాదశి పగలు 02:03నక్షత్రం పుష్యమి పగలు 08:49యోగముశివ పగలు 12:26కరణంబాలవ పగలు 02:03కౌలవ రాత్రి 12:31అమృత ఘడియలు రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:11…

పంచాంగం 24-09-2019 మంగళవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, దశమ్యాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:07తిథికృష్ణ దశమి పగలు 04:36నక్షత్రం పునర్వసు పగలు 10:26యోగముపరిఘ పగలు 03:35కరణంభద్ర పగలు 04:36బవ రాత్రి 03:20అమృత ఘడియలు పగలు 08:08 నుండి…

పంచాంగం 23-09-2019 సోమవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, నవమ్యాం, సోమవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:08తిథికృష్ణ నవమి సాయంత్రం 06:30నక్షత్రం ఆర్ద్ర పగలు 11:24యోగమువరీయాన్ సాయంత్రం 06:14కరణంతైతుల ఉదయం 07:07గరజి సాయంత్రం 06:30వణిజరాత్రి తెల్లవారుజాము 05:33అమృత ఘడియలు లేవు…

రాముని గుణగణాల వర్ణన

రాముని గుణగణాల వర్ణన(శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యులవారి తత్వదీపికా వ్యాఖ్యనుండి) అయోధ్యాకాండ తొలి సర్గ వాల్మికిచే రాముని గుణగణాల వర్ణన. శ్రీరాముడు మానవుడుగా జన్మించి మానవులలో తప్పక ఉండవలసిన కొన్ని గుణములను ప్రదర్శించినాడు.వానిని మనము ఎరుంగవలెను.సచ నిత్యం ప్రశాంతాత్మా మృదు పూర్వంతు భాషతే |ఉచ్య…

అన్నమాచార్య కీర్తన : ఇందరికి అభయంబులిచ్చు

https://www.youtube.com/watch?v=kGdESMHNYE0 అన్నమాచార్య కీర్తన : ఇందరికి అభయంబులిచ్చు రాగం: మధ్యమావతితాళం: ఆది ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి కందువగు మంచి బంగారు చేయి॥ వెలలేని వేదములు వెదకి తెచ్చినచేయి చిలుకు గుబ్బలి కింద చేర్చు చేయి కలికి యగు భూకాంత కౌగిలించినచేయి వలనైన…

వేదాంతము

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : వేదాంతము(జగద్గురుబోధలనుండి) 'వేదాంతం' అనేమాట మనం తరచుగా వినేదే. పరిహాసానికి కూడా ఒకొక్కప్పుడు 'ఏమిటి? మహా వేదాంతం మాటాడుతున్నావే!' అని అంటాం. గీతలో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ తన్ను గూర్చి-'వేదాంతకృ ద్వేదవిదేవచాహమ్‌' అని చెప్పుకున్నాడు. అంతం అంటే చివర. వేదాంతం అంటే…

పంచాంగం 22-09-2019 ఆదివారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, అష్టమ్యాం, రవివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:09తిథికృష్ణ అష్టమి రాత్రి 07:44నక్షత్రం మృగశిర పగలు 11:41యోగమువ్యతీపాత రాత్రి 08:20కరణంబాలవ పగలు 08:00కౌలవ రాత్రి 07:44అమృత ఘడియలు రాత్రి 01:31 నుండి…

పంచాంగం 21-09-2019 శనివారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, సప్తమ్యాం, శనివాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:10తిథికృష్ణ సప్తమి రాత్రి 08:15నక్షత్రం రోహిణి పగలు 11:17యోగము సిద్ధి రాత్రి 09:51కరణం భద్ర పగలు 08:11బవ రాత్రి 08:15అమృత ఘడియలు ఉదయము…

పంచాంగం 20-09-2019 శుక్రవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, షష్ఠ్యాం, శుక్రవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:10తిథికృష్ణ షష్ఠి రాత్రి 08:07నక్షత్రం కృత్తిక పగలు 10:16యోగము వజ్ర రాత్రి 10:51కరణం గరజి ఉదయము 07:45వణిజ రాత్రి 08:07అమృత ఘడియలు ఉదయము…

పంచాంగం 19-09-2019 గురువారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, పంచమ్యాం, గురువాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:11తిథికృష్ణ పంచమి రాత్రి 07:22నక్షత్రం భరణి పగలు 08:43యోగము హర్షణ రాత్రి 11:23కరణం కౌలవ ఉదయము 06:45తైతుల రాత్రి 07:22అమృత ఘడియలు లేవు…

పంచాంగం 18-09-2019 బుధవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, చతుర్థ్యాం, బుధవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:12తిథికృష్ణ చతుర్థిసాయంత్రము06:08నక్షత్రం అశ్వినిఉదయము 06:42యోగము వ్యాఘాత రాత్రి 11:30కరణం బాలవ సాయంత్రము 06:08అమృత ఘడియలురాత్రి 03:30 నుండి 05:14 దుర్ముహూర్తం పగలు 11:46…

శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసములు

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసములు(జగద్గురుబోధలనుండి) శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసముల చేయవలసినదని మన ఉపనిషత్తులు ఆజ్ఞాపించుచున్నవి. కాని మనము వానిని ఎందుకు చేయవలసియునో విచారించెదము:- వాటిని మనము దర్శనముకొఱకు చేయవలయును. దర్శనముగానేమి? కంటితో చూచుటయే దర్శనమని మనకు అర్థము స్ఫురించుచున్నది. కాని…

శ్రీజయేంద్రవాణి – ప్రశ్నోత్తరములు 5

1  జపము చెయ్యటానికి తగిన మాలలు ఏవి?జ: రుద్రాక్షమాల , ముత్యాలమాల , పగడాలమాల , స్ఫటికమాల , శంఖుపూసలమాల , వెండిపూసలమాల , వేపగింజలమాల , తామరపూసలమాల. 2  నిమ్మకాయ డిప్పలో దీపం వెలిగించవచ్చునా?జ: దుర్గా అమ్మవారి సన్నిధిలో రాహుకాలం…

పంచాంగం 17-09-2019 మంగళవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, తృతీయాయాం, కుజవాసరే సూర్యోదయం 06:08 సూర్యాస్తమయం 06:13తిథికృష్ణ తృతీయపగలు04:30నక్షత్రం అశ్వినిపూర్తియోగముధ్రువ రాత్రి 11:18కరణంభద్రపగలు 04:30 బవ రాత్రి తెల్లవారుజాము 05:19అమృత ఘడియలురాత్రి 10:48 నుండి 12:33 దుర్ముహూర్తం పగలు 08:33…

మన మతానికి ప్రమాణ గ్రంథాలేమిటి ?

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : మన మతానికి ప్రమాణ గ్రంథాలేమిటి ?(జగద్గురుబోధలనుండి) విజ్ఞానం కలిగించే గ్రంథాలు ప్రపంచంలో వేలకొలది ఉన్నవి. పుస్తకాలెట్లా అసంఖ్యాకాలుగా వున్నవో అట్లే మతాలూ బహుళంగా వున్నవి. ఏమతస్థులకు ఆమత గ్రంథాలు అతిగొప్పగా కనపడటం సహజం. ఎవరిమతాలు వారికి పరమావధి…

పంచాంగం 16-09-2019 సోమవారం

వికారి నామ సంవత్సరే, దక్షిణాయనే, వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే, కృష్ణపక్షే, ద్వితీయాయాం , ఇందువాసరే సూర్యోదయం 06:07 సూర్యాస్తమయం 06:14తిథికృష్ణ ద్వితీయ పగలు02:33నక్షత్రం రేవతిరాత్రి తెల్లవారుజాము 04:21యోగమువృద్ధి రాత్రి 10:50కరణంగరజిపగలు 02:33 వణిజ రాత్రి 03:31అమృత ఘడియలురాత్రి 01:41 నుండి 03:27…

పాపసముద్రాలు దాటిపోవడం

పరమాచార్యుల అమృతవాణి : పాపసముద్రాలు దాటిపోవడం (జగద్గురుబోధలనుండి) దాదాపు రెండువేలేండ్ల క్రితం శంకరభగవత్పాదులవతరించి ఆసేతుశీతాచలమూ సంచరించి ప్రజకు యోగ క్షేమములు చేకూర్చు బోధలు ఎన్నో చేశారు. తాము చేసిన బోధలు తమతోనే తరలిపోకుండా నాలుగుమఠాలు ఏర్పరచి ప్రజలు ధర్మాచరణమునుండి తొలగిపోకుండా ఉండేట్టు…