శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామావళీ

శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామావళీ

 1. ఓం శ్రీ గాయత్ర్యై నమః
 2. ఓం జగన్మాత్రే నమః
 3. ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః
 4. ఓం పరమార్థప్రదాయై నమః
 5. ఓం జప్యాయై నమః
 6. ఓం బ్రహ్మతేజోవివర్థిన్యై నమః
 7. ఓం బ్రహ్మాస్త్రరూపిణ్యై నమః
 8. ఓం భవ్యాయై నమః
 9. ఓం త్రికాలధ్యేయరూపిణ్యై నమః
 10. ఓం త్రిమూర్తిరూపాయై నమః
 11. ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః
 12. ఓం వేదమాత్రే నమః
 13. ఓం మనోన్మన్యై నమః
 14. ఓం బాలికాయై నమః
 15. ఓం తరుణ్యై నమః
 16. ఓం వృద్ధాయై నమః
 17. ఓం సూర్యమండలవాసిన్యై నమః
 18. ఓం మందేహదానవధ్వంసకారిణ్యై నమః
 19. ఓం సర్వకారణాయై నమః
 20. ఓం హంసారూఢాయై నమః
 21. ఓం వృషారూఢాయై నమః
 22. ఓం గరుడారోహిణ్యై నమః
 23. ఓం శుభాయై నమః
 24. ఓం షట్కుక్షిణ్యై నమః
 25. ఓం త్రిపాదాయై నమః
 26. ఓం శుద్ధాయై నమః
 27. ఓం పంచశీర్షాయై నమః
 28. ఓం త్రిలోచనాయై నమః
 29. ఓం త్రివేదరూపాయై నమః
 30. ఓం త్రివిధాయై నమః
 31. ఓం త్రివర్గఫలదాయిన్యై నమః
 32. ఓం దశహస్తాయై నమః
 33. ఓం చంద్రవర్ణాయై నమః
 34. ఓం విశ్వామిత్రవరప్రదాయై నమః
 35. ఓం దశాయుధధరాయై నమః
 36. ఓం నిత్యాయై నమః
 37. ఓం సంతుష్టాయై నమః
 38. ఓం బ్రహ్మపూజితాయై నమః
 39. ఓం ఆదిశక్త్యై నమః
 40. ఓం మహావిద్యాయై నమః
 41. ఓం సుషుమ్నాభాయై నమః
 42. ఓం సరస్వత్యై నమః
 43. ఓం చతుర్వింశత్యక్షరాఢ్యాయై నమః
 44. ఓం సావిత్ర్యై నమః
 45. సత్యవత్సలాయై నమః
 46. ఓం సంధ్యాయై నమః
 47. ఓం రాత్ర్యై నమః
 48. ఓం సంధ్యారాత్రిప్రభాతాఖ్యాయై నమః
 49. ఓం సాంఖ్యాయనకులోద్భవాయై నమః
 50. ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః
 51. ఓం సర్వవిద్యాయై నమః
 52. ఓం సర్వమంత్ర్యాద్యై నమః
 53. ఓం అవ్యాయై నమః
 54. ఓం శుద్ధవస్త్రాయై నమః
 55. ఓం శుద్ధవిద్యాయై నమః
 56. ఓం శుక్లమాల్యానులేపనాయై నమః
 57. ఓం సురసింధుసమాయై నమః
 58. ఓం సౌమ్యాయై నమః
 59. ఓం బ్రహ్మలోకనివాసిన్యై నమః
 60. ఓం ప్రణవప్రతిపాద్యార్థాయై నమః
 61. ఓం ప్రణతోద్ధరణక్షమాయై నమః
 62. ఓం జలాంజలి సుసంతుష్టాయై నమః
 63. ఓం జలగర్భాయై నమః
 64. ఓం జలప్రియాయై నమః
 65. ఓం స్వాహాయై నమః
 66. ఓం స్వధాయై నమః
 67. ఓం సుధాసంస్థాయై నమః
 68. ఓం శ్రౌషడ్వౌషటడ్వషట్ర్కియాయై నమః
 69. ఓం సురభ్యై నమః
 70. ఓం షోడశకలాయై నమః
 71. ఓం మునిబృందనిషేవితాయై నమః
 72. ఓం యజ్ఞప్రియాయై నమః
 73. ఓం యజ్ఞమూర్త్యై నమః
 74. ఓం స్రుక్స్రువాజ్యస్వరూపిణ్యై నమః
 75. ఓం అక్షమాలాధరాయై నమః
 76. ఓం అక్షమాలాసంస్థాయై నమః
 77. ఓం అక్షరాకృత్యై నమః
 78. ఓం మదుచ్ఛంద ఋషిప్రీతాయై నమః
 79. ఓం స్వచ్ఛందాయై నమః
 80. ఓం ఛందసాంనిధ్యై నమః
 81. ఓం అంగుళీపర్వసంస్థానాయై నమః
 82. ఓం చతుర్వింశతిముద్రికాయై నమః
 83. ఓం బ్రహ్మమూర్త్యై నమః
 84. ఓం రుద్రశిఖరాయై నమః
 85. ఓం సహస్రపరమాయై నమః
 86. ఓం అంబికాయై నమః
 87. ఓం విష్ణుహృదయాయై నమః
 88. ఓం అగ్నిముఖ్యై నమః
 89. ఓం శతమధ్యాయై నమః
 90. ఓం శతావరాయై నమః
 91. ఓం సహస్రదళపద్మస్థాయై నమః
 92. ఓం హంసరూపాయై నమః
 93. ఓం నిరంజనాయై నమః
 94. ఓం చరాచరస్థాయై నమః
 95. ఓం చతురాయై నమః
 96. ఓం సూర్యకోటిసమప్రభాయై నమః
 97. ఓం పంచవర్ణముఖ్యై నమః
 98. ఓం ధాత్ర్యై నమః
 99. ఓం చంద్రకోటిశుచిస్మితాయై నమః
 100. ఓం మహామాయాయై నమః
 101. ఓం విచిత్రాంగ్యై నమః
 102. ఓం మాయాబీజనివాసిన్యై నమః
 103. ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయై నమః
 104. ఓం సర్వతంత్రస్వరూపాయై నమః
 105. ఓం జగద్ధితాయై నమః
 106. ఓం మర్యాదాపాలికాయై నమః
 107. ఓం మాన్యాయై నమః
 108. ఓం మహామంత్రఫలప్రదాయై నమః

||శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తరశతనామావళీ సమాప్తా||

Sri Gayatri Ashtottarashatanamavali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s